top of page
online timeline.00_00_29_19.still010.jpg

Oppdraget – Nyutdannet

 

Nyutdannet er laget for å gi lærerstudenter trening i å håndtere det å være nyutdannet i møte med en skolekultur. Den kan også brukes av andre, 

Inspirasjonen til karakterene, situasjonene og dilemmaene er hentet fra forskning, men også fra historier fortalt av skoleledere, lærere, lærerutdannere, studenter og foresatte.  

Nyutdannet kan jobbes med på ulike måter. Under lister vi mange spørsmål som på ulike måter handler om skolekultur. Forslaget tar utgangspunkt i at man først jobber med ressursen (ser og utforsker filmer og tekstdokumenter), og så reflekterer rundt og diskuterer spørsmålene. Det er mange spørsmål, og det er mulig å velge å fokusere på noen eller alle.

Vi anbefaler at arbeidet strekker seg over tid, og knyttes til lesing av relevant faglitteratur. Vi oppfordrer også til å ha en utforskende tilnærming til både filmene og tekstdokumentene.

 

 

Mulige spørsmål til refleksjon og diskusjon:

Ulike arenaer – rom for læring og relasjonsbygging 

På en skole er det ulike fysiske og sosiale arenaer som kan invitere til læring og relasjonsbygging. Noen skjer som resultat av planlagte aktiviteter, andre ganger oppstår det situasjoner som læreren kan utnytte. 

 • Hvordan utspilles lærerrollen i de ulike rommene? 

 • Hva er likt og hva er ulikt? 

 • Hvorfor endres lærerrollen i de ulike rommene? 

Å balansere ulike hensyn

En nyutdannet lærer står overfor en rekke valg i løpet av arbeidsdagen hvor ulike hensyn må balanseres.

 • Hvordan vurderer dere valget Amir som nyutdannet gjør om å spille fotball med guttene i gangen?

 • I en læringskultur er det viktig at man kan gi og motta konstruktive og tydelige tilbakemeldinger. Hvordan vurderer dere måten Amir får tilbakemelding fra en kollega på i denne scenen?

 

Informasjon fra rektor

Som nyutdannet må du sette deg inn en betydelig mengde rutiner, regler og praksiser ved skolen din. I denne filmen gir rektor Amir en kort innføring i noe av dette.

 • Hvis du tar rektors perspektiv, hvilke vurderinger tror dere hun må gjøre i forkant av denne typen informasjonsprat med en nyansatt lærer?

 

Kommunikasjon når tillit er satt på prøve

Fra tid til annen skjer det hendelser som kan sette tilliten mellom lærer og foresatte på prøve, og i denne filmen gir blant annet rektor uttrykk for at engstelige foreldre har behov for å snakke direkte med læreren om det som er vanskelig.

 • Hvorfor tror dere Eman først valgte å kommunisere skriftlig per epost med foreldrene?

 • Hvordan vurderer dere rektors forslag om å ta en telefon til disse foreldrene?

 

Skole-hjem-samarbeid

I simuleringsressursen finner dere eksempler på skole-hjem-samarbeid.

 • Hva legger dere merke til i ressursen når det gjelder skole-hjem-samarbeid?

 • Hvilket innblikk gir ressursen i det å håndtere krevende foreldre?

 • Når bør lærere være tilgjengelige for foreldre? Hva er det rimelig å forvente av en lærer knyttet til det å svare på henvendelser fra foreldre?

 

Å håndtere utfordringer

Å bygge relasjoner med elever som utfordrer læreren kan være ekstra krevende når man er ny som lærer, fordi man kan bli sårbar i relasjonelt arbeid.

 • Finner dere eksempler i filmene på at Amir møter utfordringer som stresser ham slik at han “mister seg selv” litt? Hvilke situasjoner er det, og hvordan håndterer Amir disse?

 • Hva er elevenes respons på Amirs håndtering?

 • Kunne Amir handlet annerledes? Hva ville du anbefalt ham å gjøre i disse situasjonene?

 

Å diskutere elever med andre kollegaer

Det er naturlig at lærere snakker om elever de har i ulike sammenhenger. I filmen fra Lærerværelset ser vi et eksempel på en slik samtale.

 • Beskriv hva som skjer i denne filmen

 • Hva er det greit å snakke om – og hva er det ikke greit å snakke om når man snakker om elever?

 • Er det forskjell på hva det er greit å snakke om og ikke, knyttet til rom og setting? Hvilke arenaer har man for å diskutere elever hvis man har behov for det?

 • I filmen blir Amir dratt inn i de to lærernes samtale. Etter hvert reagerer Eman. Hva står på spill når man som kollega reagerer på noe andre kollegaer gjør eller sier? Hva risikerer man ved å si fra hvis det er noe man reagerer på? Hva risikerer man ved å ikke si fra?

 

Å forholde seg til ulike systemer for støtte

Som nyutdannet har man mange støttespillere og systemer for støtte, både formelt gjennom skoleledelsen, mentor- og fadderordning, og mer uformelt ved at man kommer inn i et kollegialt fellesskap.

 • Hvilke former for støttesystemer finner dere eksempler på i simuleringsressursen?

 • Hvordan reagerer Amir på de ulike formene for støtte?

 • Hvordan kan du som nyutdannet søke støtte hvis du lurer på noe eller hvis du opplever at noe er krevende, utfordrende etc.?

bottom of page