top of page
  • LUDO

En ny modell for digital praksisoppfølging i nettbasert lærerutdanning

Skrevet av: Lene Kjær


Foto: Unsplash


For å styrke lærerstudentenes forståelse av sammenhengen mellom teori og praksis, har nett- og samlingsbasert lærerutdanning på Notodden (Universitetet i Sørøst-Norge) utviklet en ny modell for praksisoppfølgingen i første semester.


Forskning av Sørensen & Bjørndal (2021) har avdekket at praksisopplæringen fra 2005-2020 ikke har vært tilstrekkelig teoribasert. Dette kan resultere i at lærerstudenter opplever de teoretiske og profesjonsorienterte perspektivene som lite meningsfulle og relevante. I tillegg har praksisundervisningen vist seg å være mer verdsatt av studentene, enn teoretisk opplæring. Samtidig understreker NOKUT (2019) at studenter i praksis overlates til andre aktører enn UH-institusjonen, og at dermed mistes kontrollen over studentenes læreprosesser.


For å møte disse utfordringene har lærerutdanningen på Notodden introdusert en ny praksisoppfølgingsmodell. Praksisoppfølging ved nett- og samlingsbasert lærerutdanning har tidligere kun foregått ved at student, praksislærer og faglærer ved universitetet har gjennomført en trepartssamtale i videosamtale på nett (Zoom eller på Teams). Fra høsten 2022 ble imidlertid en ny tilnærming tatt for å gi rom for mer teoribasert refleksjon.


I forskrift for rammeplan for grunnskolelærerutdanningen presiseres det at studentene skal ha «[…] fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen tidlig i studiet» (Kunnskapsdepartementet, 2016). Den nye modellen innebar at studentene gjennomførte observasjonspraksis i fire dager ved lokale skoler. Den femte dagen skulle de møte på nett for både oppsummering av observasjonsdagene, samt forberedelse til ordinær klasseromspraksis som skulle foregå uka etter. De tok utgangspunkt i observasjonsskjema som var tildelt dem fra lærerutdanningen i forkant av praksisukene. Mål for denne dagen var å oppsummere observasjonspraksis, i tillegg til å forberede for undervisningspraksis i lokale skoler påfølgende uke. Det samme ble gjort høsten 2023.


Studentene ble fordelt i mindre studiegrupper (ca. 4-6 studenter), sammen med hver sin faglærer som ordstyrer. Høsten 2022 deltok kun lærerutdannere i gruppene, og høsten 2023 deltok møtte gruppene både lærerutdannere fra studiested og kombinasjonslærere fra Notoddenskolen. Kombinasjonslærere har sin faste jobb i Notodden-skolen, men er i tillegg ansatt ca 20 % på lærerutdanningen.


Refleksjonsdagen startet med en felles innledning i plenum før studentene delte seg i grupper. Studentene møtte faglærere og medstudenter, og reflekterte over observasjoner fra praksis. Dagen involverte også kobling av observasjoner til mål og begreper fra emneplanene i ulike fag, samt en diskusjon om forventningene til den videre praksisperioden.


Etter denne refleksjonsdagen svarte 33 av 58 studenter på et nettskjema, og tilbakemeldingene var positive. Her er et representativt studentsitat:


"Siden utdanningen er på nett og vi studentene sitter spredd utover landet var det fint å kunne drøfte sammen med folk i samme situasjon som meg, siden jeg var eneste praksisstudenten på skolen jeg hadde praksis i. Jeg får selv stort utbytte/læring av å drøfte og diskutere det vi har observert med andre."


Andre sitater kan tyde på at studenter som har en del erfaring fra skolen ikke opplever organiseringen som like meningsfull som de andre. Likevel mener vi som lærerutdannere at refleksjon alltid vil være viktig om man skal bli en god og trygg lærer, uansett hvor mye erfaring man har.


Kilder


Sørensen, Y., & Bjørndal, K. E. W. (2021). Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling–en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020). Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(3).


Kunnskapsdepartementet (2016). Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7. § 3. (1).


NOKUT (2019). Kvalitet i praksis – utfordringer og muligheter Samlerapport basert på kartleggingsfasen av prosjektet Operasjon praksis 2018–2020 September 2019. NOKUTs utredninger og analyser. kvalitet-i-praksis-utfordringer-og-muligheter_16-2019.pdf (nokut.no).

17 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page