• LUDO

USN tar grep for å gjøre utdanningen mer yrkesrelevant

Oppdatert: 22. aug. 2021


Regissør Jonas Grimeland, fotograf Emil Gurvin, skuespillere Anton Lerstang og Live Sveva. Foto: Toril Aagaard

I en undersøkelse gjennomført i 2019 svarte 60 prosent av nyutdannede lærere at de i ganske eller svært stor grad synes at overgangen mellom utdanning og yrke var utfordrende. Rundt halvparten mente at utdanningen ikke hadde forberedt dem godt nok for yrket. I 2021 undersøkte pedagogstudentene nærmere hva lærerstudentene savner. 70 prosent sier de trenger å lære mer om foreldresamarbeid, 73 prosent løfter frem at de ikke kan nok om samarbeid med aktører som PPT, BUP o.l., og 66 % melder at de trenger mer kunnskap om det å lage opplæringsplaner og gjennomføre elevsamtaler.


Nå tar USN grep for å gjøre noe med dette. Etter to lange dager med filming på Tinnesmoen skole har vi råmaterialer til det som skal bli filmsnutter av utviklingssamtaler med elever, foresatte og lærere. Et filmcrew på seks mann jobbet intenst. Regissør, Jonas Grimeland, veiledet skuespillerne som improviserte med utgangspunkt i manus. Uttrykk ble justert fortløpende for å få situasjonene og dilemmaene troverdige og tydelige. Rom ble fylt med røyk for å få dybde i bildene og utallige "take" ble tatt fra ulike vinkler.

I tillegg til filmene utvikler vi autentiske bakgrunnsdokumenter som gir innblikk i elevers ulike forutsetninger for å lære og systemer og strukturer som setter rammer for slike samtaler. Materialet er laget i dialog med rektor og lærere på Tinnesmoen og i tett samarbeid med ulike lærere, forskere, PPT i Notodden og Staur filmselskap. "Det er nyttig for oss å samarbeide med USN og det er veldig spennende å være med på dette, både faglig og filmmessig.", sier rektor Kine Helmersen.


Foto: Toril Aagaard
Foto: Toril Aagaard
Foto fra "Utviklingssamtalen"
Foto fra "Utviklingssamtalen". Skuespillere Anton Lerstang, Cecilie Lerstang og Live Sveva.
Rektor Kine Helmersen. Foto: Toril Aagaard

Ressursen «Utviklingssamtalen» ferdigstilles juni 2021. Gled dere!

USN takker alle involverte!


Referanser:

https://www.pedagogstudentene.no/globalassets/_pedagogstudentene/dokumenter/undersokelser/praksis-i-larerutdanningene_2021.pdf


Motivasjonsundersøkelse blant lærerstudenter (2019): https://pedagogstudentene.no/globalassets/_pedagogstudentene/studiehverdag/hvorfor-velgelarerutdanning/motivasjonsundersokelse-blant-larerstudenter.pdf


111 visninger1 kommentar

Læring og undervisning i digitale omgivelser