top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Skjermbilde 2021-02-18 kl. 14.06.14.png

Dialogiske læringsrom 

Bidragsytere

Charlotte Beal, prosjektmedarbeider i LUDO og lærer ved Ringshaug Ungdomsskole 

Toril Aagaard, førsteamanuensis i pedagogikk ved USN

Hva er dialogiske læringsrom?

Hva er dialogiske læringsrom?

Denne ressurssiden handler om dialogiske rom for læring. I slike rom er studentene aktive, ulike stemmer og perspektiver er representert og studenter og lærer reflekterer kritisk. En rekke studier tyder på at det er bra for studenter å få rollen som aktiv kunnskapsprodusent (Cavanagh, 2011; McQueen & McMillan, 2018). Blant annet gir det innblikk i hverandres forforståelse og perspektiver og erfaring med å samskape kunnskap (Littleton & Mercer, 2013).

Noen lærere synes det er krevende å gi studenter en aktiv, dialogisk rolle, særlig når mange er samlet i en forelesningssal. En klassisk løsning har vært å stille par, grupper eller hele klassen spørsmål og lede faglige diskusjoner. Det har gitt lærere og klasser tilgang til enkelte innspill. Bruker læreren digitale verktøy kan klassen potensielt «spore» mange flere dialoger parallelt. For eksempel kan læreren legge opp til synkron samskriving på digitale flater før helklassesamtaler. Slik får alle en stemme og lærer får tidseffektivt innsyn i hva klassen har forstått og hva de trenger hjelp til. Studentene kan også dele, lese og diskutere hverandres bidrag fortløpende. Forskning indikerer at ulike digitale samarbeidsflater kan brukes for å få studenter og elever til å reflektere over begreper, videreutvikle faglige argumenter, løse problemer o.l. og at innsikten både læreren og studentene får over klassens forforståelse er verdifull (f.eks. Ludvigsen, Ness & Timmis, 2019). 

Å fremme dialogiske rom for læring: didaktiske grep

Å fremme dialogiske rom for læring: didaktiske grep

Ikke alle dialogiske studentaktiviteter er like gode. Forskningslitteraturen skiller for eksempel mellom disputational, cummulative and exploratory talk, der sistnevnte ser ut til å stimulere best til læring.

Disputational talk 

Det er utbredt uenighet i gruppen og deltakerne gjør individuelle beslutninger 

Det er få forsøk på å samle/skaffe til veie relevante ressurser eller tilby konstruktiv kritikk 

Interaksjonen preges av formuleringer som «ja, det er» eller «nei, det er ikke.»

Atmosfæren er kompetetiv 

Cummulative talk 

Deltakerne aksepterer og er enige med hva andre sier

Samtalen brukes for å dele kunnskap, men dette gjøres på en ukritisk måte

Studenter/deltakere repeterer og elaborerer hverandres ideer, men uten å vurdere dem

Explorative talk

Deltakerne lytter aktivt 

De stiller spørsmål 

Relevant informasjon deles 

Ideer deles, utfordres og behandles med respekt

Begrunnelser gis 

Bidrag bygger på tidligere innspill-diskusjoner 

Alle oppfordres til å bidra 

Atmosfære preget av tillit 

Følelse av felles formål 

Gruppen søker enighet for felles beslutninger 

(Mercer, 2008)

Nedenfor finner du noen flere didaktiske eksempler som kan diskuteres eller brukes som inspirasjon hvis du som lærer vil prøve å skape dialogiske rom for læring. 

Didaktisk eksempel: UH-PED

Didaktisk eksempel: UH-PED

Skjermbilde 2020-05-28 kl. 10.24.44.png

Slik skal du lære det: utvidet

Modell inspirert av Prøitz, 2015, s. 104

Hvordan kan man ta i bruk digitale samskrivingsressurser i undervisning?

Ordsky

Mentimeter.com

Bidrag

Anonymt

Tidsbruk

Effektivt og intuitivt

Deltakelse via

PC, Chromebook, Ipad eller smarttelefon

Illustrasjon er redigert, men med utgangspunkt i Mentimeters ordsky.

Hvordan kan man tilrettelegge for diskusjon?                                                

Refleksjonsspørsmål:

Relevans og anvendelse

I hvilken grad kan en lignende oppgave og samskrivingsressurs brukes i ditt fag? 

Hvordan kan den bidra til at studentene oppnår læringsutbyttet/ eller støtter opp om aktiviteten som skal utføres?

Hvilke utfordringer kan oppstå ifbm. gjennomføring? 

Hvordan skal samskrivingsressursen brukes? Over lang tid eller bare for en kort periode?

Personvern

Har USN databehandlingsavtale med tjenesteleverandøren? 

Innfrir ressursen GDPR-krav?

Brukeradministrasjon: kan studentene være anonyme eller kreves det brukernavn?

Tilgjengelighet

Er ressursen tilgjengelig gjennom USN eller ligger den åpen? 

 

Gratis, avgift eller lisens for å bruke?

Er den tilgjengelig offline eller online? 

Er det mulig å laste den ned? 

Støtter den importerte eller exporterte formater?

Kompetansenivå

Hvilken kompetanse kreves av lærer/studenter/elever for å ta ressursen i bruk?

Hvordan bør ressursen introduseres for å kunne bli tatt i bruk? 

Hvor effektiv og intuitiv er ressursen? Svarer tidsbruk til læringsutbyttet?

Refleksjonsspørsmål inspirert av:

Andersen, A., Beal, C. & Oddvik, M. (2019). Assessing digital tools and resources. I T. Burner, C. Carlsen, K. Kverndokken, 101 ways to work with communicative skills – Theoretical and Practical Approaches in the English Classroom. Bergen: Fagbokforlaget.  

Et utvalg verktøy

Disse er gratis å ta i bruk eller har gratisversjoner

Referanser

Cavanagh, M. (2011). Students' experiences of active engagement through cooperative learning activities in lectures. Active Learning in Higher Education,12(1), 23–33.

Littleton, K., & Mercer, N. (2013). Interthinking: Putting talk to work. London: Routledge. 

Ludvigsen, K, Ness, I & Timmis. (2019). Writing on the wall: How the use of technology can open dialogical spaces in lectures. Thinking Skills and Creativity, 34. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187118711830244X?via%3Dihub

McQueen, H. A., & McMillan, C. (2018). Quectures: Personalised constructive learning in lectures. Active Learning in Higher Education. Https://doi.org/10.1177/1469787418760325. 

Mercer, N. (2008). The Seeds of Time: Why Classroom Dialogue Needs a Temporal Analysis. The Journal of The Learning Sciences, 17(1), 33–59. doi: 10.1080/10508400701793182. 

bottom of page