top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Såkornsprosjekter

I såkornsprosjekter sås det i håp om at noe skal gro. Her er vi opptatt av prosjekter hvor lærerutdannere gjør noe de tror vil fremme studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Les, la deg inspirere og ta kontakt med de ansvarlige hvis du vil høre mer om prosjektene.

Videre utprøving av MOSO - en veiledningsapp

Ansvarlig for prosjektet:


Lars Opdal

Prosjektets mål er å forsterke gruppeveiledning og optimalisere veiledningsprosesser ved å ta i bruk MOSO-appen. Prosjektet inngår som et delprosjekt av "Det er lærer du skal bli". Det er planlagt å samle data fra utprøving gjennom å ha noen praksisgrupper som inngår i en forsøksgruppe, og en kontrollgruppe (de som følger det ordinære praksisopplegget). Prosjektets PfDK-perspektiv er å gi studenter erfaring med digitale verktøy i en reell arbeidssituasjon. Prosjektet gjennomføres i tilknytning til praksis, med mulighet for enda tetter samarbeid mellom faglærere og praksislærere.

Student-lydopptak som undervisningsmetode

Ansvarlig for prosjektet:


Marit Loftsgarden

Cecilie Lerstang

Som del av undervisningen våren 2021 har to studentgrupper på nett- og samlingsbasert lærerutdanning på Notodden blitt bedt om å diskutere innholdet i utvalgte artikler fra pensum. Disse fagdiskusjonene har studentene tatt lydopptak av, og lydfilene har blitt delt med medstudenter og lærere på emnet. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan student-lydopptak kan være en ressurs i lærerstudentenes læring. Etter endt undervisningsperiode vil vi derfor gjennomføre fokusgruppeintervjuer med studenter og på denne måten samle data som sier noe om hvordan studentene oppfatter bruk av lydopptak som undervisningsmetode.Såkornsprosjektet undersøker hvordan lærerutdanningene kan utnytte seg av mulighetene som digitale ressurser kan gi. Prosjektet vil også bidra til at «studentene erfarer og lærer nye, innovative og teknologistøttede didaktikk og undervisningsformer», som er en målsetning for USN, påpekt i IPED sin strategi for undervisningskvalitet. 

Bruk av digitale ressurser i spesialpedagogisk arbeid

Ansvarlig for prosjektet:

 

Hein Lindquist

 

Anne Grethe Mjøberg

Bruken av digitale læringsressurser i norsk skole har endret seg radikalt de siste årene, og det er utviklet et rammeverk for læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Rammeverket legger stor vekt på læreres evne for å tilrettelegge for elevers læring, men rammeverket problematiserer ikke hvilken betydning den digitale bruken vil kunne få for elever med særskilte opplæringsbehov. Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet som alle elever skal tilegne seg. Endrede betingelser for læring kan medføre at tidligere grupper med særskilte behov nå kan ta del i den ordinære undervisninga, men teknologien kan også føre til at nye særskilte behov oppstår, og/eller lærere får tilgang til teknologi som krever nye fagdidaktiske tilnærminger. Våren 2020 og høst 2021 har vi gjennomført et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom studenter, praksislærer II og rådgiver ved Læringsverkstedet i Drammen kommune. Studentene gjennomførte ulike mindre aksjonslærings- aksjonsforskningssykluser der de hadde i oppgave å utforske og foreta faglige refleksjoner omkring bruk av ulike teknologier i pedagogisk arbeid med elever med særskilte opplæringsbehov.

Videolekser på 5GLU

Ansvarlig for prosjektet:

 

Magnus Hondtvedt

Studiebarometeret 2018 viser at studentene ved USN er aktive i undervisningen, men at de i mindre grad enn landsgjennomsnittet leser selvstendig. I emnet Dybdelæring, læringsomgivelser og pedagogiske ressurser (5-10) vil vi lage studieguider der det er tydelig for studentene hva som skal leses før hver samling, og at studentene før hver samling leverer en kort film (2-4 minutter) der de reflekterer over det de har lest, forklarer hva de oppfatter som interessant, vanskelig eller nyttig. Filmene kan danne et interessant utgangspunkt for analyse av hvordan studenter leser, tolker og orienterer seg i faglitteratur — og hvordan universitetet kan tilrettelegge for gode arbeidsvaner og lesestrategier. 

Fra dikt til digital bildecollage

Ansvarlig for prosjektet:

 

Kirsten Linnea Kruse

 

Karete Roksvåg

Dette utviklingsprosjektet retter fokus mot sjangeren dikt i møte med visuelle og digitale bildecollager, og er tenkt som tverrfaglig innenfor rammene av norskfaget og kunst og håndverk. I læreplanene til begge disse fagene vektlegges både digitalt skapende arbeid, sammensatte tekster og samspill mellom skrift og bilder.

 

Prosjektet er tydelig forankret i Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og skal først og fremst bidra til å løse utfordringer knyttet til lærerens arbeidsmetoder i pedagogisk og didaktisk sammenheng, men også utfordringer knyttet til utvikling av elevens fagkunnskaper, grunnleggende ferdigheter og digitale dannelse.

Internasjonalisering i digitale og tverrfaglige læringsomgivelser 

Ansvarlig for prosjektet:

 

Heidi Biseth

Prosjektets mål er å styrke lærerutdannere og lærerstudenters profesjonelle digitale og tverrfaglige kompetanser for og gjennom arbeid med internasjonale temaer ved Campus Drammen.

Lærerstudenters veiledning av elevers digitale lesestrategier ved hjelp av MOSO

Ansvarlig for prosjektet:

 

Tonje Stenseth

Prosjektets mål å utvikle kunnskap sammen med lærerstudentene om hvordan de kan modellere og utvikle digitale lesestrategier hos elevene sine. Les mer her

 

Forståelse og opplevelse av demokrati i klasserommet

Ansvarlig for prosjektet:

 

Kjersti Bratthagen

Prosjektets mål er å etablere en forskningssirkel hvor lærerstudent(er), lærerutdannere, nyutdannede lærere og praksislærere inngår for å utforske og utveksle erfaringer og kunnskap om hvordan digitale ressurser kan brukes til å styrke elevers (og studenters) forståelse og opplevelse av demokrati i klasserom. Prosjektet innebærer å samle gruppen til 3 workshops hvor første handler om å konkretisere planer for hva som skal gjøres og hvordan erfaringer skal dokumenteres, mens de to påfølgende handler om å dele erfaringer og utvikle kunnskap etterhvert som prosjektet gjennomføres. Ideen springer ut av en BA skrevet av en av gruppens kjernemedlemmer, hvor fokus særlig var på hvordan digital teknologi kan brukes til å styrke de svakt presterende elevers demokratiske deltakelse. Også ikke-digitale grep vil drøftes. Det er ikke helt tydelig at dette er knyttet til GLU, men vi legger til grunn at de studentene som er involvert tilhører GLU.

Estetiske læreprosesser i teknologirike omgivelser

Ansvarlig for prosjektet:

 

Elin Bøen-Olsen

Joanna Magierecka

Estetisk escape room. Prosjektet involverer utforsking og utvikling av nye arbeidsformer som inkluderer bruk av digitale verktøy og estetiske læreprosesser. Prosjektet er tenkt gjennomført for en avgrenset gruppe (20-30 deltakere) på DigTek-lab på Notodden. Det vil være åpent for både studenter, faglærere ved USN og praksisveiledere. 

Forståelse og opplevelse av demokrati i klasserommet

Ansvarlig for prosjektet:

 

James Coburn

Deltakelse på eTwinning-platformen, prøve ut på ENG503. Prosjektet tar sikte på å sørge for at studentene skal gjennomføre samarbeids prosjekter i norske og utenlandsk klasserom ved skoler hvor partner studentene har praksis både i Norge og utlandet. Derfor må jeg som faglærer ha et nært samarbeid med praksislærere og studenter i Norge, og mer indirekte med student partnere og deres faglærere i utlandet.

Lærerstudenter som innovatører for bærekraftig utvikling

Ansvarlig for prosjektet:

I emnet Dybdelæring, læringsomgivelser og pedagogiske ressurser (Grunnskolelærerutdanningen 5-10) vil vi lage et felles prosjekt med «Den magiske fabrikken» h18. I prosjektet skal vi prøve ut nye samarbeids- og læringsaktiviteter i lærerutdanningen for 5-10, ved bruk av samskriving og SimSam.Den magiske fabrikken er et nytt og innovativt gjenvinningsanlegg i Vestfold, med et tilknyttet kunnskaps- og opplevelsessenter under oppbygging. Her skal skoleelever fra hele regionen kunnekomme og lære om miljø, økologi og bærekraftig utvikling. Avsluttet våren 2019. Les mer her

Digitalisering og samfunnsfag

Ansvarlig for prosjektet:

Merethe Roos

Emnet gir innføring i aktivt medborgerskap som ansvar og rettigheter, med grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske verdier som sentrale kompetanseområder.

 

Kurset tar for seg medborgerskapsbegrepet ut fra historiske og politiske diskusjoner om hva det vil si å være en medborger, og et sentralt aspekt ved kurset vil være å undersøke hvordan medborgerskap og bevissthet omkring medborgerskap kan fremmes gjennom utdanning. Avsluttet våren 2019. Les mer her

bottom of page