Læring og undervisning i digitale omgivelser

Såkornsprosjekter

I såkornsprosjekter sås det i håp om at noe skal gro. Her er vi opptatt av prosjekter hvor lærerutdannere gjør noe de tror vil fremme studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Les, la deg inspirere og ta kontakt med de ansvarlige hvis du vil høre mer om prosjektene.

Digitalisering og samfunnsfag

Emnet gir innføring i aktivt medborgerskap som ansvar og rettigheter, med grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske verdier som sentrale kompetanseområder.

 

Kurset tar for seg medborgerskapsbegrepet ut fra historiske og politiske diskusjoner om hva det vil si å være en medborger, og et sentralt aspekt ved kurset vil være å undersøke hvordan medborgerskap og bevissthet omkring medborgerskap kan fremmes gjennom utdanning. Avsluttet våren 2019.

Lærerstudenter som innovatører for bærekraftig utvikling

I emnet Dybdelæring, læringsomgivelser og pedagogiske ressurser (Grunnskolelærerutdanningen 5-
10) vil vi lage et felles prosjekt med «Den magiske fabrikken» h18. I prosjektet skal vi prøve ut nye samarbeids- og læringsaktiviteter i lærerutdanningen for 5-10, ved bruk av samskriving og SimSam.
Den magiske fabrikken er et nytt og innovativt gjenvinningsanlegg i Vestfold, med et tilknyttet kunnskaps- og opplevelsessenter under oppbygging. Her skal skoleelever fra hele regionen kunne
komme og lære om miljø, økologi og bærekraftig utvikling. Avsluttet våren 2019.

Videofeedback - GLU-naturfag

Mange lærere har i dag utfordringer med å finne tid til å ha faglige samtaler med sine elever. Med teknologi kan lærere lage film av skjermvisning med lydopptak, også kalt «screencasting», (for eksempel v.h.a. programmet Screencast-o-matic). Dette har i stor grad blitt brukt til omvendt
undervisning («flipped classroom»), hvor lærer kan lage små videosnutter av undervisningsopplegg som elevene skal se før undervisningstimen, og som gjør at lærer kan utnytte tiden med elevene på
skolen mer effektivt. Avsluttet våren 2019.

Lærerstudenters veiledning av elevers digitale lesestrategier ved hjelp av MOSO

Prosjektets mål å utvikle kunnskap sammen med lærerstudentene om hvordan de kan modellere og utvikle digitale lesestrategier hos elevene sine

Internasjonalisering i digitale og tverrfaglige læringsomgivelser 

Prosjektets mål er å styrke lærerutdannere og lærerstudenters profesjonelle digitale og tverrfaglige kompetanser for og gjennom arbeid med internasjonale temaer ved Campus Drammen.

Videre utprøving av MOSO - en veiledningsapp

Prosjektets mål er å forstekre gruppeveiledning og optimalisere veiledningsprosesser ved å ta i bruk MOSO-appen. Prosjektet inngår som et delprosjekt av "Det er lærer du skal bli". Det er planlagt å samle data fra utprøving gjennom å ha noen praksisgrupper som inngår i en forsøksgruppe, og en kontrollgruppe (de som følger det ordinære praksisopplegget). Prosjektets PfDK-perspektiv er å gi studenter erfaring med digitale verktøy i en reell arbeidssituasjon. Prosjektet gjennomføres i tilknytning til praksis, med mulighet for enda tetter samarbeid mellom faglærere og praksislærere.

Skjermbilde 2019-01-03 kl. 21.43.04.png

Foto: Tine Poppe

Videolekser på 5GLU

Studiebarometeret 2018 viser at studentene ved HSN er aktive i undervisningen, men at de i mindre grad enn landsgjennomsnittet leser selvstendig. I emnet Dybdelæring, læringsomgivelser og pedagogiske ressurser (5-10) vil vi lage studieguider der det er tydelig for studentene hva som skal leses før hver samling, og at studentene før hver samling leverer en kort film (2-4 minutter) der de reflekterer over det de har lest, forklarer hva de oppfatter som interessant, vanskelig eller nyttig. Filmene kan danne et interessant utgangspunkt for analyse av hvordan studenter leser, tolker og orienterer seg i faglitteratur — og hvordan universitetet kan tilrettelegge for gode arbeidsvaner og lesestrategier. Avsluttet våren 2019. 

Fra dikt til digital bildecollage

Dette utviklingsprosjektet retter fokus mot sjangeren dikt i møte med visuelle og digitale bildecollager, og er tenkt som tverrfaglig innenfor rammene av norskfaget og kunst og håndverk. I læreplanene til begge disse fagene vektlegges både digitalt skapende arbeid, sammensatte tekster og samspill mellom skrift og bilder.

 

Prosjektet er tydelig forankret i Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og skal først og fremst bidra til å løse utfordringer knyttet til lærerens arbeidsmetoder i pedagogisk og didaktisk sammenheng, men også utfordringer knyttet til utvikling av elevens fagkunnskaper, grunnleggende ferdigheter og digitale dannelse.

Forståelse og opplevelse av demokrati i klasserommet

Prosjektets mål er å etablere en forskningssirkel hvor lærerstudent(er), lærerutdannere, nyutdannede lærere og praksislærere inngår for å utforske og utveksle erfaringer og kunnskap om hvordan digitale ressurser kan brukes til å styrke elevers (og studenters) forståelse og opplevelse av demokrati i klasserom. Prosjektet innebærer å samle gruppen til 3 workshops hvor første handler om å konkretisere planer for hva som skal gjøres og hvordan erfaringer skal dokumenteres, mens de to påfølgende handler om å dele erfaringer og utvikle kunnskap etterhvert som prosjektet gjennomføres. Ideen springer ut av en BA skrevet av en av gruppens kjernemedlemmer, hvor fokus særlig var på hvordan digital teknologi kan brukes til å styrke de svakt presterende elevers demokratiske deltakelse. Også ikke-digitale grep vil drøftes. Det er ikke helt tydelig at dette er knyttet til GLU, men vi legger til grunn at de studentene som er involvert tilhører GLU.

Estetiske læreprosesser i teknologirike omgivelser

Estetisk escape room. Prosjektet involverer utforsking og utvikling av nye arbeidsformer som inkluderer bruk av digitale verktøy og estetiske læreprosesser. Prosjektet er tenkt gjennomført for en avgrenset gruppe (20-30 deltakere) på DigTek-lab på Notodden. Det vil være åpent for både studenter, faglærere ved USN og praksisveiledere. 

eTwinning for PfDK

Deltakelse på eTwinning-platformen, prøve ut på ENG503. Prosjektet tar sikte på å sørge for at studentene skal gjennomføre samarbeids prosjekter i norske og utenlandsk klasserom ved skoler hvor partner studentene har praksis både i Norge og utlandet. Derfor må jeg som faglærer ha et nært samarbeid med praksislærere og studenter i Norge, og mer indirekte med student partnere og deres faglærere i utlandet.

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg