top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 20.58.19.png

UTVIKLINGSSAMTALE:
Elevens verden

"Utviklingssamtalen skal først og fremst være et positivt møte mellom eleven, foreldrene og skolen der elevens faglige og sosiale læring og utvikling står i fokus. Målet med samtalen er å få en felles forståelse for elevens faglige og sosiale utvikling, at eleven får tydelige fremovermeldinger om hva som skal til for å få god progresjon videre, samt se på elevens behov for støtte, tilrettelegginger eller utfordringer." (udir.no) 

Under møter dere Leander. Gjennom fiktive, men autentiske tekstdokumenter og iscenesatt film, blir dere kjent med han og dere får innblikk i dynamikken, dialogen og relasjonen mellom Leander, mor og lærer.

Dere finner Leanders egenvurdering av hvordan han har det på skolen, halvårsprøver, en oppgave han har levert i engelsk og lærerens halvårsvudering. Dere vil oppdage at Leander er interessert i å spille, både analogt og digitalt. Det er han ikke alene om. Barn og Medier-undersøkelsen (2020) viser at 86 prosent av 9–18-åringene spiller digitale spill. Blant 15 - 16 årige gutter spiller 97 prosent. Undersøkelsen avdekker også hva de unge synes er bra og dårlig med gaming.  

Deres oppgave er å bli kjent med Leander, forstå situasjonen som utspiller seg i filmen og finne dilemmaer og faglige problemstillinger som aktualiseres. Vi lister mulige spørsmål som kan brukes i et læringsforløp, men merk at det er mange måter å jobbe med materialet på og at opplegg må tilpasses brukerne. Uansett valg, oppfordrer vi til å: 


1) Ha en utforskende tilnærming til tekster og filmer
2) Anvende relevant forskning og andre aktuelle ressurser når materialene analyseres og diskuteres
3) Jobbe med oppdrag som gir handlingskompetanse 

LÆRER

LINN VATNE JOHNSEN

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 12.43_edited.jpg
Skjermbilde 2021-07-05 kl. 12.43.56.png

ELEV

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 12_edited.jpg

FORESATT

LEANDER LUND WENDELBORG

KAROLINE LUND

BAKGRUNNSMATERIALE 

Egenvurdering

Halvårsprøve

Halvårsvurdering

Kartleggeren

Engelskoppgave

Mailtråd Linn

Lærergruppe

OM REFERANSER FRA SAMTALEN:

DnDZoom2.png

Spilling i Zoom

I utviklingssamtalen nevner Leander rollespillet Dungeons and Dragons. Bildet illustrerer hvordan dette kan spilles digitalt. Personen som leder spillet viser de andre spillerne kart, gjerne bestående av et rutenett. Spillerne forklarer hvordan de ønsker å bevege seg rundt på spillbrettet og hva de vil gjøre. Det er opp til spillederen å avgjøre hva slags konsekvenser handlingene til spillerne får basert på ett sett med regler og terningkast. Spillederen kontrollerer også fiendene de møter underveis. Bildet viser spillere i kamp mot en drage.

image3.jpeg

Spilling av Fortnite

Leander har en bruker på YouTube hvor han deler opptak fra diverse spilling. I dette klippet spiller han Fortnite.  

MULIGE SPØRSMÅL TIL LÆRINGSFORLØP

Bilde fra fritiden
 

UNDERVISNINGSOPPLEGG 2

1. 

Se filmen  

 • I hvilken grad og evt. hvordan lykkes læreren med å oppnå intensjonen med utviklingssamtaler (se beskrivelse over)? 

 • Hvilke utfordringer oppstår i samtalen mellom Leander, mor og lærer? Hvordan møter læreren disse?

 • Med utgangspunkt i at dette er Leanders utviklingssamtale, hva legger dere spesielt merke til? 

 • Mor ønsker at lærer skal støtte henne når det gjelder grensesetting. Diskuter lærerens respons. Finner dere støtte for argumentene deres i styringsdokumenter og/eller forskning?

 • Hvis dere var Linns kollega, hvilke råd ville dere gitt henne før neste utviklingssamtale med Leander? Begrunn med støtte i intensjonsbeskrivelsen over, erfaring og forskning.

2.

Utforsk bakgrunnsmateriale  

 • Hvilket inntrykk får dere av hvem læreren er?

 • Hvilket inntrykk får dere av hvem Leander er som elev? Som barn?  

 • Hva forteller tekstene om Leanders kompetanse og faglige utvikling? 

 • Se spesielt på halvårsvurderingen: I hvilken grad og evt. hvordan svarer faglærerne på føringer i vurderingsforskriften? Vurder om noe i halvårsvurderingen burde revideres. Begrunn.  

 • I egenvurderingen gir Leander tilbakemelding på trivsel i form av to stjerner, der tre stjerner er høyest. Hvilken innsikt gir egenvurderingsskjemaet og hvilken innflytelse ser det ut til å ha på samtalen? 

 • Ut ifra tekstene og filmen, hvilket innblikk får dere i spillingens innflytelse på Leanders læring? Undersøk hva forskning sier om spill og læring, og diskuter hvordan dere kan møte og tilrettelegge for Leander og hans videre utvikling i fag. ​​

3.

Tenk dere at dere er Leanders lærere og lag rammer for en elevaktiv utviklingssamtale:

 • Hvordan ville dere forberedt dere til utviklingssamtalen? 

 • Hva ville dere vektlagt i samtalen? Innledningsvis, underveis og avslutningsvis

 • Hvilke type spørsmål ville dere stilt underveis? Hvilke type spørsmål ville dere unngått?

 • Hvordan ville dere foreslått at mor/far og Leander forberedte seg?

 • Hvordan ville dere svart på mors ønske om støtte til grensesetting? 

 • Hva ville dere forsikret dere om at intensjonsbeskrivelsen nevnt over ble realisert? 

 • Begrunn valg med støtte i erfaring og forskning. 

Med utgangspunkt i det dere har sett og lest om Leander, hvordan ville dere jobbet for å:

 • få bedre innblikk i hans opplevelser av skolehverdagen?

 • forsikret dere om at han trives i klassen?

 • motivere han for videre faglig arbeid? 

4.

 

 • Ta kontakt med en dere kjenner og undersøk hvorfor de spiller, hva de spiller og hva de opplever som verdifullt og evt. problematisk med spilling. Diskuter verdien og utfordringer ved å bygge bro mellom elevers livsverden og innholdet i skolen, med støtte i erfaring og forskning. Dokumenter det gjerne i et podcast-format. NB: husk å ta personvern-hensyn. 

RELEVANTE KILDER
bottom of page