top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 21.21.18.png

UTVIKLINGSSAMTALE:
Dialog og samspill

"Utviklingssamtalen skal først og fremst være et positivt møte mellom eleven, foreldrene og skolen der elevens faglige og sosiale læring og utvikling står i fokus. Målet med samtalen er å få en felles forståelse for elevens faglige og sosiale utvikling, at eleven får tydelige fremovermeldinger om hva som skal til for å få god progresjon videre, samt se på elevens behov for støtte, tilrettelegginger eller utfordringer." (udir.no)

I "dialog og samspill" inviteres du til å utforske kvaliteter og utfordringer i ulike utviklingssamtaler. Lærerutdannere og lærerstudenter, lærerkollegier eller aktører fra andre profesjoner oppfordres til å ta utgangspunkt i intensjonsbeskrivelsen over og jobbe med materialet med mål om å bli mer profesjonell i dialog og samspill. 


Under blir du introdusert for fire ulike elever. Tre av elevene møter du gjennom fiktive, men autentiske tekstdokumenter og iscenesatte filmer av utviklingssamtaler. Den fjerde eleven treffer du i en reell, filmet utviklingssamtale. Merk at det er mange måter å jobbe med materialet på. For å gjøre ressursen relevant for både lærere, lærerstudenter, men også aktører i andre profesjoner, foreslår vi ikke et gitt læringsforløp her, men inviterer brukerne til å identifisere spørsmål og oppgaver selv. Vi anbefaler imidlertid å holde fokus på dialog og samspill og dessuten:


1) Ha en utforskende tilnærming til tekster og filmer
2) Anvende relevant forskning og andre aktuelle ressurser i analyser av filmene og eventuelle øvings-dialoger
3) Selv trene på å lede og/eller ta del i (gjerne utfordrende) utviklingssamtaler

"Dette er lærerens egentlige fag: å like elever. Å være glad i dem. Han skal være glad i pene barn og stygge barn, i flinke barn og dumme barn, i dovne barn og flittige barn, i snille barn og i slemme barn. Det er hans metier. Og er han ikke glad i barn, da må han lære det. For selvfølgelig kan det læres, det som alt annet. (Hvordan kan man være lærer hvis man ikke tror at alt kan læres?)... Hans gjerning er å omgås hele, levende barn, og ikke bare små hoder. Derfor krever lærerkallet av ham at han også selv skal møte frem som et helt og levende menneske, ikke bare som et noe større hode. Så enkelt, og så vanskelig, er det å være lærer."

- Jens Bjørneboe

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 20.25.38.png

SAMTALE 1

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 11.53.51.png

ELEV

OSCAR

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 14.57.41.png
Skjermbilde 2021-07-05 kl. 15.01.53.png

ANNA

SIRI

LÆRER

FORESATTE

BAKGRUNNSMATERIALE

Egenvurdering

Halvårsvurdering

Halvårsprøve

Mailtråd Siri

Pedagogisk 
rapport

Rapport LOGOS

Sakkyndig
vurdering

Innvilget rett
på spesial-
undervisning

Last ned alle 

SAMTALE 2

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 12.43.56.png

ELEV

LEANDER

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 12.43_edited.jpg

KAROLINE

FORESATTE

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 12_edited.jpg

LINN

LÆRER

BAKGRUNNSMATERIALE

Egenvurdering

Halvårsprøve

Halvårsvurdering

Engelskoppgave

Mailtråd Linn

Last ned alle 

SAMTALE 3

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 14.43.38.png

TORE

FORESATTE

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 13.01_edited.jpg
Skjermbilde 2021-07-05 kl. 13_edited.jpg

MAJA

KIM

ELEV

LÆRER

BAKGRUNNSMATERIALE

Egenvurdering

Halvårsprøve

Halvårsvurdering

Snapchat

SMS Kim og Tore

SMS Kim og venn

Elevtekst

Oppgave i 
samfunnsfag

Mailtråd Kim

Last ned alle 

SAMTALE 4

EN REELL UTVIKLINGSSAMTALE FRA RAUMYR SKOLE

RELEVANTE KILDER

Bjørneboe, Jens (1962). Læreren og eleven. Veien til fremtiden, bind I. Oslo,

Dweck, Carol. Developing a Growth Mindset with Carol Dweck. https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ


Faugstad, R. Randi Faugstad. Utviklingssamtalen – lærerstudenters opplevelser av samarbeidet mellom skole og hjem. Spesialpedagogikk. 4/2015https://utdanningsforskning.no/artikler/2015/utviklingssamtalen--larerstudenters-opplevelser-av-samarbeidet-mellom-skole-og-hjem/  

Hellesnes, G. (2019). Elevsamtalens mellomkroppslige, relasjonelle og eksistensielle dimensjon: En lærers opplevelse av planlagte elevsamtaler i grunnskolen i dialog med kroppslige, relasjonelle og eksistensielle teoretiske perspektiver. Dance Articulated, 5(3).

Hyldmo, I., Fjerstad, E., Bragason, Á., Husby, A., Lang, N., Ranhoff, A. H., ... & Finset, A. (2014). Kommunikasjon som verktøy i klinisk hverdag. Tidsskrift for Den norske legeforeninghttps://tidsskriftet.no/2014/10/kommentar-og-debatt/kommunikasjon-som-verktoy-i-klinisk-hverdag?fbclid=IwAR3EPQ15kw1yh07XakOh2q84ecM5I8p0EJJ4nd6E21l_AiW3XSKuhuzNziI

ST, M. 18 (2010–2011). Læring og fellesskap. Oslo. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-18-20102011/id639487/?docId=STM201020110018000DDDEPIS&ch=1&q

Svare, H. (2006). Den gode samtalen: kunsten å skape dialog. Pax. Om boken: https://psykologisk.no/2014/08/kunsten-a-skape-dialog/ 

bottom of page