top of page

STOREFRI

Læring og undervisning i digitale omgivelser

F O R  E L E V E R

O G  L Æ R E R E

Skjermbilde 2020-11-27 kl. 12.24.01.png

“Storefri” kan brukes på mange måter, både i lærerutdanningen, i lærerkollegier og med elever fra 6. trinn – VG1. Vi anbefaler at klassen introduseres for lovverk om deling av video og bilder, opplæringslovens §9A om elevenes skolemiljø og relevant forskning om ungdoms medievaner. Opplegget kan brukes i arbeid med folkehelse og livsmestring. Det kan være aktuelt å samarbeide med sosiallærere, rådgivere eller offentlige instanser som politiet eller mobbeombudet.

Til inspirasjon foreslår vi en måte å bruke ressursen på i ungdomsskolen.

Undervisninsopplegget

UNDERVISNINGSOPPLEGG

Tidsramme: ca. 4 undervisningstimer

UNDERVISNINGSOPPLEGG 2

1. 

Plenum (40 minutter)

Lærer presenter undervisningsopplegget og relevante kompetansemål

Klassen ser filmene sammen sekvensielt

 

Diskuter:

 • Hva er førsteinntrykket av klassemiljøet?

2.

Grupper (60 minutter)

Klassen deles i grupper på for eksempel 3-4 elever.

Ansvar fordeles:

 1. Ordstyrer

 2. Tidtaker

 3. Sekretær

 4. Evt. informasjonssøker

 

Gruppene gis ansvar for å fordype seg i en filmrekke. Filmer som passer spesielt godt sammen er gitt fargekoder: Chloe, Ina & Kine, Anna, Vilde, Peter, Annika, Karl Morten, Markus, Lucas, Sindre, Jannike, Birk, John, Kaia, Susann & Leonard.

 

Undersøk regler for bildedeling her: https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/

I lovdata står det at: «Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.» Det står også at «Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.» (lenke til §9A-3)

 

Diskuter:

 • Ser dere tegn på mobbing eller krenking i filmene? Ser dere noe som kan være ulovlig? Begrunn.

 • Har dere opplevd lignende situasjoner tidligere?

 • Hvilke råd ville dere gitt elevene i filmene?

 • Hva kan man som medelev gjøre i slike situasjoner?

 • Hva kan skolen, læreren og klassen som gruppe gjøre for å fremme helsen, trivselen og forutsetningene for å lære i klassen?

Med utgangspunkt i diskusjonen: Lag forslag til tiltak dere tror vil fremme miljøet i klassen. Skriv i et fellesdokument læreren har opprettet. (Dere kan stille spørsmål til læreren i dokumentet og læreren kan kommentere fortløpende.)

3.

På tvers av grupper (15 min)

Ordstyrer presenterer forslag til tiltak og får innspill. Sekretæren noterer innspillene.

Pause for elever hvor lærere gjennomgår tiltak og innspill

4.

Plenum

Lærer kommenterer tiltak og innspill fra de ulike gruppene

 

Diskuter:

Hvordan oppfører vi oss mot hverandre?

Hvordan omtaler vi hverandre og andre?

Hva gjør vi for at alle skal føle seg inkludert?

Hvordan håndterer vi ting som er vanskelig?

Hvem går vi til når noe er vondt eller vanskelig?

 

 

 • Lag en plakat med klasseregler som alle signerer

Eller

 • Lag manus til en Vlogg der tittelen og temasetningene er «I vårt fysiske og digitale klasserom er det viktig å...» (Filmbidrag må evt. lages som lekse og settes sammen/ lages i en ny økt)

 

Hent frem kompetansemålene og diskuter:

 • Hva har vi lært av dette arbeidet?

Kilder
still 28.jpg

NOEN RELEVANTE KILDER:

Bakken, A. (2020). Ungdata 2020. Nasjonale resultater (NOVA rapport16/20). Oslo: NOVA, OsloMet http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/Ungdata-2020

Datatilsynet (2019, 09. september). Deling av bilder. Datatilsynet. Hentet 10.02.2021 fra https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (2018). Kapittel 9A. Elevanes sitt skolemiljø (09.06.17–711). Lovdata.no 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11  

Medietilsynet (2020). Barn og medier. Seksuelle kommentarer og nakenbilder (delrapport 4, mai 2020)

https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2020/200519-delrapport-4-seksuelle-kommentarer-og-deling-av-nakenbilder---barn-og-medier-2020.pdf

NRK (2020, 03. september). SKAM: Noora om nakenbilder (Video). NRK. https://www.nrk.no/video/skam-noora-om-nakenbilder_308073

Politiet (2021). Delbart?. Politiet. Hentet 10.02.2021 fra https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/

 

bottom of page