top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 11.59.52.png

UTVIKLINGSAMTALE:
Samarbeid om lese- og skrivevansker

"Utviklingssamtalen skal først og fremst være et positivt møte mellom eleven, foreldrene og skolen der elevens faglige og sosiale læring og utvikling står i fokus. Målet med samtalen er å få en felles forståelse for elevens faglige og sosiale utvikling, at eleven får tydelige fremovermeldinger om hva som skal til for å få god progresjon videre, samt se på elevens behov for støtte, tilrettelegginger eller utfordringer." (udir.no

 

Gjennom fiktive, men autentiske tekstdokumenter og iscenesatt film, blir du kjent med Oscar og hans læringsverden. Oscar har lese- og skrivevansker. Det er han ikke alene om. Forskning viser at 20 % av elever i skoler strever med å lese og skrive, hvorav 5-10% av disse har dysleksi (undervisningsside om lese- og skrivevansker). I denne utviklingssamtalen kan du observere dynamikk og dialog mellom Oscar, mor og lærer.

 

I bakgrunnsmaterialet finner du blant annet Oscars egenvurdering av hvordan han har det på skolen, lærerens halvårsvudering og sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste utviklet i forbindelse med Oscars lese- og skrivevansker. Du vil oppdage at bildet er komplekst. Din oppgave er å bruke materialet til å bli kjent med Oscar og forstå situasjonen som utspiller seg i filmen. Vi oppfordrer til å ta i bruk relevant forskning og erfaringsbasert kunnskap i arbeid med materialet.  

Under lister vi mulige spørsmål til læringsforløp. Merk at det er mange måter å jobbe med materialet på og at opplegg må tilpasses brukerne. Uansett valg, oppfordrer vi til: 

 
1) Ha en utforskende tilnærming til tekster og filmer
2) Anvende relevant forskning og andre aktuelle ressurser i analyser av filmene og eventuelle øvings-dialoger
3) Selv trene på å lede og/eller ta del i (gjerne utfordrende) utviklingssamtaler

LÆRER

SIRI WANGEN EIDE 

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 14.57.41.png
Skjermbilde 2021-07-05 kl. 11.53.51.png

ELEV

OSCAR JOHAN LAURITSEN

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 15.01.53.png

FORESATT

ANNA HANSEN LAURTISEN

BAKGRUNNSMATERIALE 

Egenvurdering

Halvårsprøve

Halvårsvurdering

Kartleggeren

Mailtråd Siri

Lærergruppe

Rapport LOGOS

Sakkyndig
vurdering

Innvilget rett
på spesial-
undervisning

Pedagogisk 
rapport

Henvisnings-skjema

Referat møte
skole/PPT

Mailtråd rektor 

Spørreskjema 
5-15

6-16
screeningtest

Utredning av dysleksi

Referat telefonsamtale

MULIGE SPØRSMÅL TIL LÆRINGSFORLØP

UNDERVISNINGSOPPLEGG 2

1. 

Se filmen  

 • I hvilken grad og evt. hvordan lykkes læreren med å oppnå intensjonen med utviklingssamtaler (se beskrivelse over)? 

 • Hvilke utfordringer oppstår i samtalen mellom Oscar, mor og lærer? Hvordan vil du beskrive lærerens grep for å løse disse?

 • Med utgangspunkt i at Oscar sliter med lesing og skriving, hva legger du spesielt merke til i samtalen? 

 • Mor ønsker at Oscar skal tas ut av klassen for å hjelpe han med lesing og skriving, men vi blir usikre på om Oscar vil bli tatt ut. Undersøk fordeler og ulemper med å ta elever ut av klassen, med støtte i forskning.  

 • Hvis du var Siris kollega, hvilke råd ville du gitt henne før neste utviklingssamtale med Oscar? Begrunn med støtte i erfaring og forskning.

2.

Utforsk bakgrunnsmateriale  

 • Hvilket inntrykk får du av hvem læreren er?

 • Hvilket inntrykk får du av hvem Oscar er som elev? Som barn?  

 • Hva forteller tekstene om hvilke sider ved lesing og skriving som er utfordrende for Oscar? 

 • Se spesielt på halvårsvurderingen: I hvilken grad og evt. hvordan svarer faglærerne på føringer i vurderingsforskriften. Vurder om noe i halvårsvurderingen burde revideres. Begrunn.  

 • I egenvurderingen gir Oscar tilbakemelding på at han helst vil slippe lekser. Undersøk leksers betydning for elevers læring og diskuter hvordan dere ville møtt Oscars ønske. 

 • Hvilket innblikk får du i rutiner for oppfølging av elever med lese- og skrivevansker? 

3.

Hvis du skulle hatt utviklingssamtale med Oscar:

 

 • Hvordan ville du forberedt deg? 

 • Hva ville du vektlagt i samtalen? Innledningsvis, underveis og avslutningsvis

 • I filmen nevnes det noen digitale verktøy som kan være til støtte for Oscar. Undersøk hva disse verktøyene tilbyr elever med lese - og skrivevansker

 • Hvordan ville du respondert på mors handlinger og innspill? 

 • Hva ville du gjort for å forsikre deg om at intensjonsbeskrivelsen nevnt over ble realisert? 

4.

 • Lag en individuell opplæringsplan (IOP) hvor du beskriver hvilken støtte Oscar skal få når det gjelder lesing- og skriving. Foreslå tiltak og eventuelle hjelpemidler. Se eksempler på IOP under.

 

eller

 

 • Undersøk: Hvilke rutiner har skoler for å kartlegge elevers lese- og skriveferdigheter? Hvordan er saksgangen når det er mistanke om lese- og skrivevansker? 

RELEVANTE KILDER

Undervisningsside om lese- og skrivevansker her

Dysleksi Norge

https://dysleksinorge.no/rettigheter-skole/

Dysleksi Norge (2017). Faglige retningslinjer for kartlegging, utredning og oppfølging av elever med dysleksi. http://dysleksinorge.no//wp-content/uploads/2017/08/faglige-retningslinjer-versjon-23.pdf

 

Dysleksi Norge. (2021). Praksis for utredning av spesifikke lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker i Norge (Rapport). 

https://dysleksinorge.no/wp-content/uploads/2021/03/Rapport_utredningspraksis_2021.pdf

Hjukse, H. (2021, 29. januar). Vi har dyslektikere i alle klasser og alle fag. [Audio podcast] LUDO sin podcastserie Opp med pæra. USN. https://www.ludo.usn.no/podcast/episode/c1b97b02/vi-har-dyslektikere-i-alle-klasser-og-alle-fag

bottom of page