top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Oppgaveforslag til lærerutdanninger

Under finner dere noen praksisnære case som kan brukes i faglig arbeid. Det kan være særlig aktuelt å bruke disse casene nå når mange studenter mister sin praksis eller mye av undervisningen foregår på nett. Del, bruk og sett dem inn i din kontekst.

 

Casene er reelle og er laget for å stimulere til faglig, kritisk refleksjon og diskusjon. Takk til lærere og elever som har bidratt.  

Skjermbilde 2020-03-23 kl. 11.14.29.png

Kontekst: Ungdomsskole.  

 

Aktuell for: 

Matematikk, PEL, IKT i Læring og skole

I dette caset ses det nærmere på hvordan en lærer brukte digitaliserte ressurser, i form av et dataspill, som en del av utforskende matematikkundervisning, og hvordan dette utviklet seg til å bli interessante matematiske samtaler blant elevene. 

Refleksjonspørsmål relatert til casen:

1. Hvilke tanker gjør du deg når du leser om casen?

 

2. Hvilken betydning tror du oppgaven og spillet har for elevenes samtaler?

 

3. Hva oppfatter du som styrker og svakheter ved opplegget?

 

4. Finnes det digitale eller analoge alternativer til Minecraft som kan brukes for å gjennomføre et liknende opplegg? Hva kan være styrker og svakheter ved de ulike alternativene?

 

5. Det oppstod mye læring og utprøving i de ulike elevgruppene.

- Hvordan kan læreren sørge for at læringen som har skjedd på de enkelte gruppene når frem til resten av elevene?

- Hvilke betydning har det for elevenes læring og motivasjon at det som skjer i gruppearbeid får oppmerksomhet i plenum?

 

6. Hvordan kan denne oppgaven tilpasses? Kan den gjøres enklere og/eller mer utfordrende? Kan oppgaven utvides slik at elevene kan jobbe med andre emner enn romgeometri?

Kontekst:

Videregående skole

 

Aktuell for: 

Samfunnsfag, Historie, KRLE, PEL, IKT i Læring og skole.

I dette videocaset om læringsaktiviteter og oppgavetyper i informasjonsrike og digitale klasserom gir professor Andreas Lund oss et innblikk i praksisfeltets kompleksitet. En gruppe elevers oppgaveløsning og læringsaktiviteter aktualiserer viktige diskusjoner om

Hvordan vil dere vurdere oppgaven de har fått og de læringsaktivitetene som disse elevene engasjerte seg i?

 

I hvilken grad skal vi la elever få åpen tilgang til ufiltrerte kilder og bildemateriale?

 

Hva ville du som lærer gjort annerledes for å få dette viktige spørsmålet til å bli et innsiktsfullt læringsobjekt for både gruppen og resten av elevene i klassen?

Kontekst:

Ungdomsskole

 

Aktuell for: 

Kunst og Håndverk, Drama, Norsk, Samfunnsfag og PEL

Dette er et videocase fra Skrim ungdomsskole. En lærer i kunst & håndverk forteller kollegaen sin om en oppgave. Avslutningsvis viser hun et av resultatene – elevene har laget en animasjonsfilm av et eventyr.

Relfeksjonsspørsmål relatert til casen: 

Hva kjennetegner denne type oppgave?

 

Hvilke ferdigheter og kompetanse kommer til uttrykk gjennom arbeidet med oppgaven?

 

Vurder «Historien om løven og musa» ut fra vurderingskriteriene. Hvordan fungerte det?

Kontekst:

Ungdomsskole

Aktuell for:  

Alle lærerutdanningsfag og for skole 

Dette er et videocase filmet på Tislegård ungdomsskole. Videcaset er delt i tre deler som viser en undervisningsøkt, gruppearbeid og presentasjoner "minutt for minutt". Hensikten er å gi lærerutdannere og lærerstudenter et innblikk i en reell praksis og grunnlag for å diskutere didaktiske og pedagogiske problemstillinger læreren står overfor. Materialet kan brukes til å trene på observasjon og analyse, f.eks. ved å:

Del 1: Observer videoklippet. Hva legger du merke til? 

Del 2: Observer videoklippet med observasjonsskjema. Velg observasjonsfokus. Diskuter det du la merke til med medstudenter.

Del 3: Drøft datamaterialene i lys av pedagogisk og/eller fagdidaktisk/faglig teori. Trekk gjerne inn praksiserfaringer der dette er relevant som støtte for din egen argumentasjon. Vis til videoklippet der det er naturlig i drøftingen.  

Kontekst:

Barneskole

Aktuell for: 

Alle lærerutdanningsfag og skole

I denne digitale praksisfortellingen anonymiseres en reell hendelse som grunnlag for å diskutere hva en lærer kan gjøre når det oppstår utenomfaglige aktiviteter i klasserommet.

Refleksjonsspørsmål relatert til casen:

Hva mener du om beslutningen læreren tok? 

Ser du noen fordeler med valget? Ulemper? 

Kan du se andre mulige, relevante måter å reagere på? 

Hva sier føringer og lovverk som kan gi retning når en lærer skal forholde seg til et dilemma som dette? 

Hva ville du svart de foresatte? 

Kontekst:

Sosiale medier

Aktuell for: 

Alle lærerutdanningsfag og skole

Hva betyr det å opptre profesjonelt som lærer i sosiale medier? 

 

Sjekk ut denne digitale praksisfortellingen basert på en reell, men anonymisert hendelse som aktualiserer diskusjoner om: 


Hva innebærer det å være gode forbilder for elevene? 

Hva krever det av meg (lærer/lærerstudent) hvis jeg skal lære elevene å opptre 
anstendig og med respekt for andre på digitale flater? 

Hvor går grensene for hva vi kan more oss med? Hadde lærerne trådt over denne? 

Hvis ja, hvordan ville du forholdt deg til dette? 

Ville du hatt mot til å gripe inn og stimulere til at diskusjonen fikk en annen vending? I så fall, hvordan? 

 

bottom of page