top of page

Læring og undervisning i digitale omgivelser

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 21.07_edited.jpg

UTVIKLINGSSAMTALE:
Utenfor?

"Utviklingssamtalen skal først og fremst være et positivt møte mellom eleven, foreldrene og skolen der elevens faglige og sosiale læring og utvikling står i fokus. Målet med samtalen er å få en felles forståelse for elevens faglige og sosiale utvikling, at eleven får tydelige fremovermeldinger om hva som skal til for å få god progresjon videre, samt se på elevens behov for støtte, tilrettelegginger eller utfordringer." (udir.no) 

Under møter dere Maja. Gjennom fiktive, men autentiske tekstdokumenter og iscenesatt film, blir dere kjent med henne og får innblikk i dynamikken og dialogen mellom Maja, far og lærer. Potensielle psykososiale utfordringer kommer til overflaten. Er hun utenfor?

 

I bakgrunnsmaterialet finner du blant annet Majas egenvurdering om hvordan hun har det på skolen, en elevtekst, halvårsprøver og lærerens halvårsvurdering. Du får også innblikk i Majas mobilbruk og dialoger fra Snapchat-gruppen «Kjernen av 7B».

 

I Barn- og medier-undersøkelsen (2020) får vi innblikk i medievanene til cirka 3400 9–18-åringer. 24 prosent av har det siste året blitt utestengt på nett, mens 26 prosent har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på nett, mobil eller spill. Tallene har vært relativt stabile de siste 4 årene (s. 119–124). Mobbing og utestengelse i digitale medier kan være utfordrende for lærere å oppdage og å løse.

 

Majas historie er kompleks, og det er ikke krystallklart hva som er Majas utfordring og behov. Deres oppgave er å bli kjent med henne, forstå situasjonen som utspiller seg i filmen og jobbe med dilemmaer og faglige problemstillinger som aktualiseres.
 
Nederst lister vi mulige spørsmål som kan brukes i et læringsforløp, men merk at det er mange måter å jobbe med materialet på og at opplegg må tilpasses brukerne. Uansett valg, oppfordrer vi til å: 


1) Ha en utforskende tilnærming til tekster og filmer
2) Anvende relevant forskning og andre aktuelle ressurser når materialene analyseres og diskuteres
3) Jobbe med oppdrag som gir handlingskompetanse 

LÆRER

KIM SMESTAD

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 13.01_edited.jpg
Skjermbilde 2021-07-05 kl. 14.43.38.png

ELEV

Skjermbilde 2021-07-05 kl. 13_edited.jpg

FORESATT

MAJA JØRGENSEN

TORE JØRGENSEN

BAKGRUNNSMATERIALE 

Egenvurdering

Halvårsprøve

Halvårsvurdering

Kartleggeren

Snapchat

SMS Kim og Tore

SMS Kim og venn

Elevtekst

Oppgave i 
samfunnsfag

Mailtråd Kim

Søkelogg

OM REFERANSER FRA SAMTALEN: 

Skjermbilde 2021-06-22 kl. 15.32.11.png
755ec390-b337-11eb-bef6-d8cf6f0c6205.jpeg

NurPhoto via Getty Images

Med SNAPCHAT kan brukere ta bilder, spille inn video, dele historier, legge til spesialeffekter som filter, og sende bilder eller videoer til en egen kontrollert liste over mottakere. Det som blir sendt kalles snaps. En snaps kan våre opptil 10 sekunder, og levetiden bestemmes av avsender. Etter valgt levetid blir bildet eller videoen slettet fra mottakerens enhet.

Skjermbilde 2021-06-29 kl. 11.18.46.png

MULIGE SPØRSMÅL TIL LÆRINGSFORLØP

UNDERVISNINGSOPPLEGG 2

1. 

Se filmen og utforsk bakgrunnsmateriale  

​ 

  • Hvilket inntrykk får dere av hvem Maja er? Hvordan har hun det som elev? Som barn?  

  • I hvilken grad og evt. hvordan lykkes læreren med å oppnå intensjonen med utviklingssamtaler (se beskrivelse over)? 

  • Hvilke utfordringer oppstår i samtalen mellom Maja, far og lærer? Hvordan møter læreren disse?

  • Maja har fravær i gymtimene. Hvilke regler gjelder for når en skole må orientere foresatte om elevers fravær? Hva innebærer det at en lærer/helsesøster e.l. har taushetsplikt og meldeplikt? Hva betyr regelverket for hvordan Majas lærer kan forholde seg til hennes potensielle psykososiale utfordringer? Far deler Majas søkelogg og ber skolen om støtte. Undersøk hvilke former for støtte din (praksis)skole kan gi i en slik sammenheng? 

  • Undersøk hva forskning sier om digital mobbing og utestengelse på nett og følger det kan ha. Hvordan vil dere bruke denne innsikten for proaktivt å jobbe for et godt klassemiljø generelt? Hvilke hensyn ville du tatt til Maja spesielt?

  • Se spesielt på de ulike vurderingsskjemaene: I hvilken grad virker disse hensiktsmessige i lys av føringer i vurderingsforskriften? Revider dem hvis de ikke er optimale og begrunn valgene.  

  • Hvis du var Kims kollega, hvilke råd ville du gitt han før neste utviklingssamtale med Maja? Begrunn med støtte i erfaring og forskning.

2.

Dere er lærere i Majas klasse. Samarbeid om å lage et tverrfaglig didaktisk opplegg hvor målet er å støtte opp om utviklingen av elevers positive selvbilde og identitet. Læringsforløpet skal bidra til at elevene lærer å ta vare på hverandre, sette grenser og respektere andres, samt håndtere medgang og motgang på sosiale medier.

 

eller

 

Undersøk hvordan (praksis)skolen håndterer mistanke om at en elev har psykososiale utfordringer (f.eks. digital utestengelse eller spiseforstyrrelser). Hvilke ressursmiljøer har lærerne, elevene og de foresatte tilgang til? Hvem har ansvar for hva i slike saker?

RELEVANTE KILDER
bottom of page