top of page

STOREFRI

Læring og undervisning i digitale omgivelser

F O R  S T U D E N T E R

still 7.jpg

“Storefri” kan brukes på mange måter, både i lærerutdanningen, i lærerkollegier og med elever. Til inspirasjon foreslår vi to måter å bruke ressursen på i lærerutdanningen. Under finner du to ulike seminaropplegg designet for studenter. Oppleggene kan

gjennomføres i samarbeid mellom f.eks. PEL, samfunnsfag og norsk og en praksislærer. Vi anbefaler at klassen også jobber med opplæringsloven og relevant forskning om klassemiljøets betydning for læring før og/eller etter seminaret.  

Undervisningsopplegg 1

UNDERVISNINGSOPPLEGG 1

Tidsramme: 5-6 undervisningstimer

UNDERVISNINGSOPPLEGG 2

1. 

Plenum

Se filmene sekvensielt sammen med studentene (synkront, men individuelt hvis undervisningen foregår på nett). Skriv observasjonsnotater. 

Diskuter: 

Hva observerte dere? 

 • La dere merke til det samme, eller så dere forskjellige ting? 

 • Hvordan vil dere beskrive klassemiljøet?  

 • Ser dere indikatorer på mobbing? Begrunn. 

Orienter dere i lærerens dokumenter om klassen og enkeltelever 

 • Utvider eller utfordrer dokumentene inntrykket av klassemiljøet eller enkeltelever? Hvis ja, hva legger dere merke til?   

2.

Grupper

Lag et utkast til en plan for hvordan dere som lærere ville jobbet med klassemiljøet fremover. Bruk denne punktlisten. Det er fint om dere forankrer tiltak i en valgt skoles handlingsplan for psykososialt skolemiljø. Eksempler finner du her.

3.

På tvers av grupper

Presenter planen for en annen gruppe som gir tilbakemeldinger 

4.

Grupper

Ferdigstill planen og del den med lærer/klassen (kan evt. leveres som arbeidskrav)  

5.

Plenum

Oppsummering og diskusjon:

 • Hvordan kunne dere brukt denne ressursen i arbeid med elever? 

 • Hvordan vil du beskrive læringsutbyttet fra arbeidet med "Storefri"? 

Undervisningsopplegg 2

UNDERVISNINGSOPPLEGG 2

Tidsramme: 4 undervisningstimer

UNDERVISNINGSOPPLEGG 2

UNDERVISNINGSOPPLEGG 2

1. 

Plenum

Felles oppstart med gjennomgang av oppgaven 

2.

Grupper

Klassen deles i minimum tre grupper, gjerne flere om klassen er stor. Hver gruppe tildeles ansvar for å se et sett filmer. (Filmer som passer spesielt godt sammen er gitt fargekoder: Chloe, Ina & Kine, Anna, Vilde, Peter, Annika, Karl Morten, Markus, Lucas, Sindre, Jannike, Birk, John, Kaia, Susann & Leonard.

Se filmene og skriv observasjonsnotater

Velg en ordstyrer og diskuter: 

 • Hva observerte dere? Hvordan ser elevene ut til å ha det i klassen? 

 • La dere merke til det samme, eller så dere forskjellige ting? 

 • Hvordan vil dere beskrive klassemiljøet sett fra de gitte elevenes perspektiver? 

Orienter dere i lærerens dokumenter: 

 • Fikk dere noen ny informasjon som styrker forståelsen av hvordan elevene på filmene har dere? 

 • Hvordan tror dere sosiogrammet ville sett ut hvis det ble laget i dag?  

3.

Plenum

Ordstyreren fra hver gruppe rapporterer fra gruppens arbeid. Diskuter: 

 • Hva kjennetegner klassemiljøet ut fra det vi tilsammen har sett?

4.

Grupper

Lag et utkast til en plan for hvordan dere som lærere ville jobbet med klassemiljøet fremover. Bruk denne punktlisten. Fokuser primært på problemstillingene fra gruppens filmer.  Det er fint om dere forankrer tiltak i en valgt skoles handlingsplan for psykososialt skolemiljø. Eksempler finner du her.

5.

På tvers av grupper

Presenter planen for en annen gruppe som gir tilbakemeldinger

6.

Ferdigstill planen og del den med lærer/klassen (kan evt. leveres som arbeidskrav).

Se de andre filmene hvis tid. Drøft om de utvider/utfordrer ditt tidligere inntrykk av klassemiljøet. 

Grupper

7.

Plenum

Oppsummering og diskusjon:

 • Hvordan kunne dere brukt denne ressursen i arbeid med elever? 

 • Hvordan vil du beskrive læringsutbyttet fra arbeidet med "Storefri"? 

Hadlingsplan

RÅD TIL PLAN-ARBEIDET

Det er mange måter å lage en plan på og det finnes planer på mange nivå. En del kommuner har felles handlingsplaner for hvordan de skal jobbe for å forebygge mobbing og bedre det psykososiale miljø som gjelder alle skolene i kommunen. En del skoler har egne rutiner for hvordan de jobber med det psykososiale miljøet på sin skole (se handlingsplan for Heddal ungdomsskole i Notodden kommune, Storelva skole i Troms, Fernanda Nissen skole i Oslo ). Som kontaktlærer i en klasse, vil du i tillegg ha behov for å lage egne planer for hvordan du skal jobbe konkret med den klassen eller med en eller flere elever.

 

I denne oppgaven skal dere lage en plan for klasse 9c ved Stavnaker ungdomsskole som både kan inneholde tiltak for hele klassen og eventuelt enkeltelever. Det som er viktig er å få fram i planen er: Hvilke utfordringer du ønsker å løse, hvem som er involvert, hvilke tiltak som bør vurderes, hvem som er ansvarlige og tidsfrister.

Dersom dere observerer noe dere mener er en §9A sak, er det nødvendig å fylle ut et varslingsskjema og lage en tilhørende "aktivitetsplan". De fleste kommuner har faste skjemaer hvis det er snakk om aktivitetsplikt knyttet til opplæringsloven §9a.  Slike skjema ser dere i eksemplene over. Dere avgjør selv hvordan planen(e) for klasse 9c bør se ut, hvor detaljert den skal være, men vi anbefaler å ha med disse punktene:   

1.

Beskrivelse av situasjonen/forhold – Hva og hvilke personer saken gjelder (hendelsesforløp) 

2.

Hva slags kartlegging, samtaler eller annen kunnskapsinnhenting er nødvendig

3.

Tiltak

4.

Ansvarlig

5.

Dato for evaluering

Eksempler
still 6.jpg

Eksempel på handlingsplaner som gjelder på skoler:

Storelva skole 

Fernanda Nissen skole

Heddal ungdomsskole

NOEN RELEVANTE KILDER:


Macaulay, P. J., Betts, L. R., Stiller, J., & Kellezi, B. (2018). Perceptions and responses towards cyberbullying: A systematic review of teachers in the education system. Aggression and violent behavior, 43, 1-12.

Medietilsynet: BARN OG MEDIER 2020 En kartlegging av 9–18-åringers digitale medievaner. https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2020/201015-barn-og-medier-2020-hovedrapport-med-engelsk-summary.pdf

Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11

Regjeringen om Læringsmiljø og mobbing (2020): https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/laringsmiljo-og-mobbing/id2353806/ 

Thorvaldsen, S., Westgren, B. B., Egeberg, G., & Rønning, J. A. (2018). Mobbing, digital mobbing og psykisk helse hos barn og unge i Tromsø. Tidsskriftet Norges Barnevern, 95(02-03), 128-142.

Utdanningsdirektoratet (2019). Mobbing og misstrivsel - hva skal skolen gjøre? Steg i aktivitetsplikten. Utdanningsdirektoratet. Hentet 10.02.2021 fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/  

 


 

bottom of page