• LUDO

Interessert i å ta emnet «Lærerutdanner i en digital tid»?

Oppdatert: juni 4

Jobber du med GLU i undervisnings- og forskerstilling? Da bør du benytte muligheten til å ta emnet “Lærerutdanner i en digital tid” høsten 2021. I emnet skal lærerutdannere utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) og i samarbeid lære å tilrettelegge for at også studentene utvikler PfDK.


I følge Studietilsynsforskriften skal alle ansatte i fag- og forskerstillinger ha utdanningsfaglig kompetanse. Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse inngår i dette. “Lærerutdanner i en digital tid” (10 stp) inngår i USNs basiskompetanse og er spesialdesignet for lærerutdanningen. Emnet ble utviklet som del av LUDO-prosjektet, og det blir videreført etter prosjektslutt.

I emnet skal deltakerne utvikle og gjennomføre teknologistøttet undervisning for å fremme kvalitet i lærerutdanningen, inklusiv praksisfeltet studentene møter. Emnet omfatter teoretisk og forskningsbasert kunnskap om undervisning, læring og vurdering i en digital tid. Fordi profesjonsfaglig digital kompetanse i stor grad handler om å kunne identifisere utfordringer og muligheter koblet til digitalisering, skal deltakerne selv utvikle et prosjekt hvor de anvender digital teknologi i praktisk pedagogisk/didaktisk arbeid og/eller tematiserer problemstillinger som aktualiseres i en digital tid og som studentene trenger å lære.

Hver deltaker knyttes til en prosjektklynge som jobber utviklingsorientert med et valgt tema. Eksempler på temaer kan være student- og elevaktiv læring; oppgavedesign og dokumentasjon av læringsutbytte i fag; vurdering i en digital tid eller læring i utvalgte teknologirike “soner”. Forsking indikerer at lærerstudenter trenger å lærer mer om f.eks. digital mobbing, tilpasset opplæring i en digital kontekst, digitalisering og demokrati, algoritmer og risiko for ekkokamre, vurdering av sammensatte tekster e.l. Vi oppfordrer derfor til å rette oppmerksomhet mot slike temaer dersom det virker hensiktsmessig.

Gjennom konkrete utviklingsprosjekter får deltakerne erfaring med hvordan lærerstudenters PfDK kan fremmes på ulikt vis i ulike fag. Sammen operasjonaliserer vi hva PfDK er og hvordan PfDK kan komme til uttrykk i fagdidaktisk- og pedagogisk praksis både i skole og lærerutdanning. Arbeidet i - og på tvers av prosjektklyngen(e) stimulerer til FoU og fremmer deltakernes utviklings- og endringskompetanse.

Det tilbys 20 studieplasser til GLU-ansatte hvert semester. Er du ansatt ved USN og interessert i å delta, kontakt instituttleder som prioriterer deltakere og sender påmeldinger til erlend.woldseth@usn.no. Hver deltaker skal ha 150 timer på arbeidsplanen.

PS: Jfr. utlysningstekst for undervisnings- og forskerstillinger og arbeidskontrakter, krever USN at nytilsatte i undervisnings- og forskerstillinger uten pedagogisk basiskompetanse tilegner seg dette innen 3 år fra tilsetting. Jfr. forskriften for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger krever også professorkvalifisering dokumentert kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid og at man deltar i å utvikle utdanningskvalitet i fagfellesskap. “Lærerutdanner i en digital tid” er lagt opp for å støtte opp om disse kravene.


Nedenfor kan du se hva universitetslektor Øyvind Husebø jobbet med i sitt prosjekt:

Her finner du du emneplanen.

Dette er datoene for samlingene høsten 2021:

Tirsdag 17.8. - Samling 1

Tirsdag 7.9. - Kollegaveiledning 1

Tirsdag 21.9. - Samling 2

Tirsdag 19.10. - Kollegaveiledning 2

Tirsdag 26.10. - Samling 3

Tirsdag 23.11. - Samling 4

Informasjon om sted for samlingene kommer snart.

269 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser