• LUDO

Et bærekraftig prosjekt og SimSam som læringsomgivelse

Oppdatert: 12. des. 2019


Skrevet av: Charlotte BealEtter flere år som student på grunnskolelærerutdanningen ved USN har jeg gjennomført og deltatt i en rekke prosjekter der samarbeidslæring og teknologi har spilt en mer eller mindre sentral rolle. I dette blogginnlegget vil jeg presentere et prosjekt der jeg, i fellesskap med andre lærerstudenter på masterutdanningen, har utforsket spennende læringsomgivelser, gjennom arbeid med temaer en gjenkjenner i fremtidens skole: blant annet bærekraftig utvikling, tverrfaglighet, dybdelæring og innovasjon (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016). Videre vil jeg introdusere SimSam, et simulerings- og samhandlingslaboratorie som finner sted på campus Vestfold, som mulig læringsarena i GLU-utdanningen.


Presentasjon av prosjektet


Prosjektet vi deltok i var et av LUDO’s såkornsprosjekter: Lærerstudenter som innovatører for bærekraftig utvikling. Klassen, praksis- og faglærer dro på ekskursjon til ”Den magiske fabrikken”, et nytt og innovativt gjenvinningsanlegg i Vestfold, med et tilknyttet kunnskaps- og opplevelsessenter under oppbygging. Dit skal skoleelever fra hele regionen kunne reise for å lære om miljø, økologi og bærekraftig utvikling. Målet for besøket vårt var å lære om bærekraftig utvikling, gjenvinning og målsettingene for det nye senteret. Deretter gikk vi løs på oppdraget om å konstruere opplevelsesbaserte undervisningsopplegg og læringsaktiviteter som senteret kunne tilby, som igjen skulle kunne bidra til å realisere skolens kompetansemål. Vi ble utfordret til å utvikle opplegg som la til rette for ulike former for samarbeidslæring og elevaktivitet på senteret, og reflektere over hvilke former for teknologistøtte og fysiske omgivelser som var hensiktsmessige for å kunne realisere disse. Samarbeidsoppgaven skulle løses gjennom samskriving som arbeidsform, og ved å produsere en Prezi-presentasjon som endelig produkt. Avslutningsvis ble dette presentert i SimSam med en påfølgende workshop.Bilde: Skjermbilde av en gruppes forslag til læringsressurs senteret kunne tilby.

Underveis i prosessen fikk vi veiledning av praksis- og faglærere, både fra pedagogikken og faget vi spesialiserer oss i. Disse fagpersonene ble alle med inn i presentasjon- og samhandlingsrunden i SimSam. Her kom også representanter fra Den magiske fabrikken. Gjennom prosjektets gang var det høyt engasjement i studentgruppen, både relatert til oppdraget og bruken av og deltakelse i SimSam som læringsomgivelse.
Bilde: Skjermbilde av den 360 graders skjermen i SimSam. Her kan du se de seks Prezi-presentasjonene klassen lagde og presenterte.


SimSam som læringsomgivelse og ressurs i GLU-utdanningen


Erfaringene tilegnet gjennom dagen i SimSam belyste hvordan arenaen er en interessant ressurs for samarbeidslæring ved bruk av IKT i lærerutdanningen. Rommet har potensial for at deltakere kan presentere sine ideer på en måte som gjør at svært mye informasjon er digitalt tilgjengelig samtidig - en felles digital arena der studenter, faglærere og andre aktører kan samhandle og samarbeide for å skape en felles forståelse for et emne. I workshopen bidro vi med innspill og spørsmål til medstudenters presentasjoner gjennom digitale plattformer. Deretter diskuterte vi presentasjonene og innspillene i en helklassesamtale, i fellesskap med praksis-, faglærere og aktører fra Den magiske fabrikken. Dette nettopp for å skape en felles forståelse for kjerneprinsipper og ideer.


Bruk av SimSam viste seg å utvide tradisjonelle presentasjonsformer og skapte nye former for samhandling og interaksjon studenter, praksis- og faglærere i mellom. Det ble fort tydelig hvordan rommet la til rette for nye former for deltakelse i studentgruppen – både i et dialogisk- og i et inkluderingsperspektiv. Teknologien skapte en arena der det var lav terskel for å bidra med innspill og der alle bidrag ble hørt. Samtidig bidro rommets form til en fellesskapsfølelse og et fokus og tilstedeværelse sentrert rundt de pedagogiske og faglige problemstillingene som ble drøftet.


Fremover vil det bli interessant å se nærmere på hvordan SimSam, og lignende læringsomgivelser, kan anvendes for å fremme grunnskolelærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse. Bloggen vil selvfølgelig oppdateres med nye innlegg underveis, i det vi tilegner oss mer erfaring og utvikler ny kunnskap i møte med denne spennende læringsressursen.


Referanser


Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse: En fornyelse av

Kunnskapsløftet (St.meld. nr. 28 (2015–2016)). Hentet fra

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

232 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Læring og undervisning i digitale omgivelser