• LUDO

Såkornsprosjekt: Utvikling av elevers digitale lesestrategier og leseprosesser

Oppdatert: 2. sep. 2019


Skrevet av: Tonje Stenseth


Påstand 1: Å lese på nett er mer komplekst enn å lese på papir, og elevene trenger derfor spesifikk opplæring i digitale lesestrategier.


Påstand 2: Lærere opplever mangelfull kompetanse knyttet til modellering av digitale lesestrategier og veiledning av elevers leseprosesser på nett.


Bakgrunn: Å løse sammensatte oppgaver/problemstillinger ved å bruke internett innebærer å lese i en kontekst som kan beskrives som flytende, dynamisk og uten fastsatte grenser grunnet ubegrenset tilgang til informasjon, ulike type kilder og mangel på publiseringskontroll. Dette innebærer at eleven blant annet må være i stand til å gjøre informasjonssøk, vurdere relevansen og troverdigheten av dette resultatsøket, velge ut kilder/informasjon som leses mer detaljert eller i sin helhet, og klare å sette sammen essensen fra hver tekst til en sammensatt forståelse av saksforholdet eller oppgaveløsning. Parallelt må eleven avgjøre når han eller hun har lest nok for å kunne svare på oppgaven, eller om ytterlige informasjonssøk er nødvendig. Eleven må også kunne navigere mellom ulike nettsider, og ikke bli fristet til å klikke inn på sider som ikke er relevante for selve formålet med leseaktiviteten (oppgaven). Til sammen utgjør dette strategier knyttet til navigering, integrering og evaluering som må være tilstede for å være en god leser på nett.


Prosjektets formål: Mye tyder på at lærere må legge til rette for, modellere og støtte lesing i digitale omgivelser, da eksponering for lesing av digitale tekster isolert sett ikke ser ut til å være tilstrekkelig for å utvikle gode digitale lesestrategier. Likevel er det en utfordring for lærere å vite hvordan de best kan jobbe med og fremme elevers lesestrategier på nett. Sammen med et utvalg lærerstudenter skal jeg dermed prøve å finne svar på;


1) hvordan modellere og fremme digitale lesestrategier hos elevene, og

2) hvordan støtte og veilede elevers leseprosesser på nett.


Metode: Filming skal brukes for å skaffe dokumentasjon av studentenes praksiserfaringer hvor modellering av digitale lesestrategier i undervisningen samt veiledning av elevers digitale leseprosesser står sentralt. Dokumentasjonen skaper et utgangspunkt for samtaleanalyse og en veiledningssamtale mellom student, praksislærer og faglærer fra USN. Målet med samtaleanalysen og veiledningen vil blant annet være å utvikle forslag til aktiviteter og oppgaver som kan fremme elevers digitale lesestrategier, og som i neste steg skal testes ut i profesjonsverksted på USN.


Prosjektet kan potensielt ha stor innvirkning på GLU-studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse ved å tilby både teoretiske og praktiske tilnærminger til nettbasert lesing og tilhørende leseprosesser. I tillegg legges det opp til en stor grad av studentmedvirkning – og involvering knyttet til utforming av spesifikke oppgaver til bruk i undervisningsopplegg.
Tonje Stenseth

182 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Læring og undervisning i digitale omgivelser