top of page
  • LUDO

Såkornsprosjektet: Fra dikt til digital collage

Oppdatert: 3. aug. 2020

Skrevet av førsteamanuensis i norsk Kirsten Linnea Kruse, og universitetslektor i kunst og håndverk Karete Roksvåg, begge ved USN.


I dette blogginnlegget presenterer vi et forskningsprosjekt basert på et gjennomført undervisningsforløp, og presenterer en liten videosmakebit fra en digital læringsressurs som er under produksjon.


Gjennom to separate undervisningsforløp har studenter i lærerutdanningen skapt digitale collager med utgangspunkt i lesninger av dikt. Dikt og collage er valgt fordi begge kjennetegnes av et eksperimenterende og assosiativt formspråk. Ved å utfordre studenter på å nærlese dikt og å gi sin egen personlige opplevelse av diktet et visuelt uttrykk, får de muligheter til å erfare og forstå en litterær tekst på en ny måte. Målet med prosjektet har vært å utforske hvordan bildeskapende arbeid med collage kan tilføre diktet nytt meningspotensial. Prosjektet er teoretisk forankret i sosialsemiotisk teori og multimodale perspektiver (bla. Ledin og Machin 2018), samt kunsthistorisk teori om collage (bla. Taylor 2004) og studier av illustrerte diktsamlinger og bildebøker (bla.Neira-Piñeiro 2013 og Bjørlo 2015).

Digital collage: Laget av student i kunst og håndverk i appen ProCreate.


Vi har vært opptatt av å utvikle gode fagdidaktiske metoder der det digitale implementeres på en nyskapende og kreativ måte. Undervisningsforløpet har forankring i læreplanene for norsk og kunst og håndverk og Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Begge læreplanene legger vekt på digitalt skapende arbeid, arbeid med sammensatte tekster og samspill mellom skrift og bilder. I rammeverket legges det videre vekt på utvikling av gode fagdidaktiske arbeidsmetoder for læreren og av elevens fagkunnskaper og digitale danning.

Digital collage: Laget av student i norsk i appen ProCreate.


Undervisningsforløpet bygger på en progresjon der studentene møter ulike modelltekster i form av illustrerte dikt og studentcollager. Gjennom videoforelesninger og faglitteratur får studentene kunnskap om dikt, collage og samspill mellom disse. Gjennom nettressurser gis det kjennskap til opphavsrett knyttet til bruk av bilder i bildeskapende arbeid. I det skapende arbeidet skal faglærere og studenter utforske dikt og digital bildecollage og samspillet mellom dem. Studentene reflekterer videre rundt egne tolkninger og visuelle valg og rundt hvordan denne måten å arbeide på (også med elever) kan tilføre diktet et nytt meningspotensial og et visuelt uttrykk. Denne måten å bruke digitale verktøy på kan defineres som utforskende og leken, der det skapes nye koblinger mellom ulike erfaringsfelt og fagfelt.


Studentenes collager og refleksjonstekster blir tilsammen et komplekst uttrykk for et tolkningsarbeid der også studentens egen personlige opplevelse og erfaringsbakgrunn kommer tydelig frem. Denne typen skapende arbeid med collage kan beskrives som en estetisk læringsprosess og en strategi for å forstå en tekst og forstå noe om seg selv og samfunnet vi lever i.


I videoen under presenterer vi to studentcollager som viser hvordan transparens/ gjennomskinnelighet benyttes som visuelt virkemiddel i digitale collager. Transparens er en optisk egenskap der et materiale er gjennomsiktig eller gjennomskinnelig (for lys). Digitale bildeskapingsprogrammer gir gode muligheter for å leke seg med akkurat dette virkemiddelet, og er derfor noe av den digitale collagens egenart. Ved å justere transparensen i et bildeelement kan man la et bakenforliggende bildeelement skinne gjennom. Dette virkemiddelet brukes ofte for å skape en illusjon eller å antyde noe som er uavklart eller kanskje tvetydig i diktet, og blir hermed et viktig ledd i studentens tolkningsprosess.


Vi holder på å utvikle en digital læringsressurs/undervisningspakke som skal bli tilgjengelig for faglærere ved USN. I filmen under får du en smakebit:

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Kirsten Linnea Kruse kirsten.l.kruse@usn.no og Karete Roksvåg karete.roksvag@usn.no


Referanser

Bjørlo, B. W (2015): Illustrerte dikt: Bildeboka som arena for barnepoesi. I  red. Skaret, A. Barnelyrikk: en antologi. Vallset: opplandske bokforl.


Ledin, P. & Machin, D. (2018). Doing visual analysis. From theory to practice. Los Angeles: Sage Publications


Neira-Piñeiro, M. D. R. (2013). «Can images transform a poem? When I Heard the Learn`d Astronomer: An example of a Poetry Picturebook.» I New review of Children`s Literature and Librarianship. New York: Routledge: Taylor & Francis Group, 19.  


Taylor, B. (2004). Collage – The making of modern art. London: Thames & Hudson.

573 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page