• LUDO

Kompetanseutvikling med lærerudannere

Oppdatert: 12. des. 2019


Skrevet av Toril Aagaard & Agnete Bueie


LUDO-prosjektet startet 1.4.2018. Kunnskapsdepartementet tildelte 20 millioner kroner som USN skal bruke til å utvikle en grunnskolelærerutdanning hvor studentene blir topp kvalifiserte til å være lærere i digitale omgivelser. Rammeverket for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) indikerer hva studentene trenger å lære. Vi har nå et stort ansvar og er midt i en svært interessant utfordring som dekan Arild Hovland har beskrevet tidligere i bloggen! Vi deler noen refleksjoner og overveielser om enkelte av høstens prioriteringer i prosjektet og begrunner disse.


Ansvaret for å drive frem utviklingen av utdanningen hviler på institusjonens ledelse, men bearbeiding av planer og realisering av disse i pedagogisk og didaktisk arbeid står USNs lærerutdannere for. De kommer fra fire studiesteder og praksisfeltet. For å sikre oss at praksisfeltet får reell innflytelse på hvordan prosjektet skrider frem og hvordan vi operasjonaliserer profesjonsfaglig digital kompetanse ved USNs grunnskolelærerutdanning, er fire kommuner involvert og fem lærerutdannere fra praksisfeltet tilsatt. Merk begrepsbruken. Vi mener det er på høy tid å markere språklig at USN har to type lærerutdannere - en fra praksis og en fra studiestedet. Vi har en felles oppgave og et felles ansvar for å løse den. Et par av praksislærerne som er tilsatt kan du “møte” her.


LUDO-prosjektet er innholdsmessig komplekst og involverer mange mennesker fra en stor region med ulike roller. Det gir tilgang til mange ressurser, både sosiale og kompetansemessige, som vi må gjøre oss bruk av og bygge på. Eksempelvis ser vi at veiledningsmiljøet ved fakultet har en kompetanse som er svært relevant. Elever som har tilgang til nettbrett eller PCer har tilgang til enorme mengder digital informasjon. De kan kommunisere og samarbeide i ulike digitale kanaler og fora og de kan uttrykke kompetansen sin mer multimodalt enn vi har vært vant til tidligere. Når elever har mange valg og forventes å engasjere seg i “dybdelæringsarbeid” trenger vi lærere som er gode på å gi oppgavefaglig veiledning og som er våkne for hvilken kapasitet den enkelte elev har som skal realiseres.


Hvordan skal vi sikre eierforhold og engasjement i denne komplekse og geografisk spredte forsamlingen? Et av tiltakene er å samle alle i GLU til en seminarrekke som har PfDK som tema. Det første ble arrangert i Drammen i slutten av oktober. 10. april samles vi i Notodden og 19. juni blir vi på Bakkenteigen. Hensikten med seminarrekken er å involvere lærerutdannerne i GLU, styrke vår egen PfDK og bidra til å styrke kulturen for å drøfte sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet. En programkomité med interne og eksterne medlemmer planlegger innholdet i seminarene. Samlingen i april 2019 planlegges på grunnlag av innspill fra samlingen i oktober 2018.


I oktober innledet Hege Hermansen fra UiO med et plenumsforedrag om kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen. Deretter fikk vi besøk av elever på 7. trinn ved Åssiden skole, som fortalte hvordan de opplever det å være elever i en digital skole. Videre ble fagmiljøene utfordret på å diskutere hvilket PfDK-ansvar de ønsker å ta og hvilken støtte de trenger, før dagen ble avsluttet med paneldebatt som er presentert i denne podcasten.


Faggruppene ønsket seg følgende fremover:

1. Arenaer for erfaringsdeling og samarbeid i fagmiljøet på tvers av studiested og i tverrfaglige GLU-fora

2. Erfaringsdeling med fokus på praktisk bruk av digitale ressurser; oppgavetyper

3. Samarbeide med praksisfeltet om utvikling av PfDK

4. Jobbe videre med å følge opp endringer i emneplaner


Vi følger opp innspillene. På neste GLU-seminar vil det blant annet bli parallelle spor med hands-on-sesjoner og praktisk bruk av digitale ressurser.


Hva har skjedd i LUDO høsten 2018?


Lurer du på hva som har skjedd i LUDO denne høsten? Her er en kortversjon av tiltak og fokusområder:

• Vi har tilsatt fem lærere i kombinasjonsstillinger. I tillegg har vi ansatt to studentassistenter

• LUDO har bidratt med innspill til hvordan PfDK kan ivaretas i fagene i emneplanrevisjonsarbeidet som har pågått i høst

Vi har arrangert det første av tre GLU-seminarer dette studieåret

• Seks såkornsprosjekter har fått såkornsmidler og er i gang - og det er lyst ut nye såkornsmidler

• En gruppe faglærere fra GLU (ulike fag og studiesteder) har vært på studietur til Københavns Profesjonshøjskole for å se hvordan de jobber med Future Classroom Teacher

• Vi har etablert nettsted for prosjektet, der arbeidet med «Læring og undervisning i digitale omgivelser» kan dokumenteres og deles

• Vi har etablert uformelle kompetanselunsjer v/studiested Drammen og Notodden

• Følgeevaluering av prosjektet er i gang. En survey er utviklet og vil bli gjennomført i januar. I samme periode vil det også foregå kvalitativ datainnsamling ved at faglærere i GLU på de ulike studiestedene blir intervjuet i grupper

• Vi har tett kobling til DigTekLab på Notodden

• Vi har samarbeid med de andre institusjonene som har fått prosjektmidler (NTNU, Universitetet i Agder, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold)

• Vi har samarbeid med og PfDK Mooc-utviklerne (videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere, 30 studiepoeng, et studium i regi av Høgskolen på Vestlandet og USN)Foto: ColourBox

63 visninger0 kommentarer

Læring og undervisning i digitale omgivelser

  • Hvit Facebook Ikon

Kontakt

Adresse

© Copyright 2021 by LUDO

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg