• LUDO

Lærerutdanner i en digital tid

Oppdatert: 12. des. 2019

Er du tilknyttet GLU i undervisnings- og forskerstilling eller som praksislærer? Da er du kanskje interessert i emnet “Lærerutdanner i en digital tid” som starter opp i januar 2020. I emnet skal lærerutdannere (fra studiested og praksis) utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) og i samarbeid lære å tilrettelegge for at også studentene utvikler PfDK.

Foto: Tine Poppe

I følge Studietilsynsforskriften skal alle ansatte i fag- og forskerstillinger ha utdanningsfaglig kompetanse. Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse inngår i dette. Ved USN utløses en slik basiskompetanse ved å ta emnet  «Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning» (10 stp) og «Utdanning i en digital tid» (10 stp) eller “Lærerutdanner i en digital tid” (10 stp) (sistnevnte gjelder kun for GLU). Jfr. utlysningstekst for undervisnings- og forskerstillinger og arbeidskontrakter, krever USN at nytilsatte i undervisnings- og forskerstillinger uten pedagogisk basiskompetanse tilegner seg dette innen 3 år fra tilsetting. 1.9.2019 endres forskriften for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og det påpekes at professorkvalifisering blant annet krever dokumentert kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid og at man deltar i å utvikle utdanningskvalitet i fagfellesskap. “Lærerutdanner i en digital tid” er relevant i forhold til de nye kravene.


Emnet er utviklet i LUDO prosjektet og skal gjøre deltakerne i stand til å utvikle og gjennomføre teknologistøttet undervisning og vurdering på måter som fremmer kvalitet i lærerutdanningen. Det legges vekt på å styrke lærerutdannerens forutsetninger for å gjøre undervisning relevant med tanke på at studentene skal utøve yrket i en digital tid. Fokus er på hvordan bruk av digital teknologi får betydning for undervisning, vurdering og studentenes lærings- og danningsprosess og utfordringer som oppstår. Emnet omfatter teoretisk og forskningsbasert kunnskap om undervisning, læring og vurdering i en digital tid, men deltakerne skal også utforske hvordan ulike digitale verktøy kan brukes i praktisk pedagogisk og didaktisk arbeid.


Deltakerne knyttes til en prosjektklynge som jobber utviklingsorientert med et valgt tema. Eksempler på temaer kan være student- og elevaktiv læring; oppgavedesign og dokumentasjon av læringsutbytte i fag; vurdering i en digital tid eller læring i utvalgte teknologirike “soner”. Gjennom konkrete utviklingsprosjekter får deltakerne erfaring med hvordan lærerstudenters PfDK kan fremmes på ulikt vis i ulike fag. Deltakerne vil dermed bidra til å operasjonalisere hva PfDK er og hvordan PfDK kan komme til uttrykk i fagdidaktisk- og pedagogisk praksis både i skole og lærerutdanning. Arbeidet i - og på tvers av prosjektklyngen(e) stimulerer til FoU og fremmer deltakernes utviklings- og endringskompetanse.


Emnet gjennomføres våren 2020, høsten 2020 og våren 2021 og det tilbys 15 studieplasser til GLU ansatte og 5 til praksislærere. Er du ansatt ved USN og interessert i å delta, kontakt instituttleder som prioriterer deltakere og sender påmeldinger til toril.aagaard@usn.no. Praksislærere rekrutteres fra LUDOs samarbeidskommuner: Notodden, Porsgrunn, Drammen og Larvik.


Dette er datoene for samlingene våren 2020:


Tirsdag 14.01.2020: Samling nr.1 - heldags med middag Drammen

Tirsdag 04.02.2020: Kollegaveiledning 1 – etter lunsj (fortrinnsvis nettbasert)

Tirsdag 02.03.2020: Samling nr. 2 – heldags i Porsgrunn

Tirsdag 31.03.2020: Kollegaveiledning 2 – etter lunsj (fortrinnsvis nettbasert)

Tirsdag 28.04.2020: Samling nr. 3 – heldags Vestfold

Tirsdag 26.05.2020: Samling nr. 4 – heldags Notodden


Her er link til emneplanen: https://docs.google.com/document/d/1bpkattxWucYtQFwRxbm_DMwy3z51MwsgZZMCrJlDSm0/edit?usp=sharing

0 visninger

Læring og undervisning i digitale omgivelser

USN_logo_rgb.png
  • Hvit Facebook Ikon

© Copyright 2019 by LUDO

Kontakt

Universitetet i Sørøst-Norge

Adresse

Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg