top of page
  • LUDO

Masterstipend 2019

Oppdatert: 22. aug. 2019


Prosjektet Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser (LUDO) ved Universitet i Sørøst-Norge (USN) lyser ut inntil 6 masterstipend a 10 000 kroner øremerket søkere fra USNs masterprogram «Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7», «Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10» og «Master i pedagogikk». I tillegg utlyses 4 masterstipend a 10 000 kroner rettet mot både interne og eksterne søkere fra ulike masterutdanninger. Søkerne må gjennom sitt masterarbeid bidra til å utvikle kunnskap av relevans for prosjektet, hvis overordnede mål er å utvikle grunnskolelærerutdanningen slik at studentene vi utdanner blir godt kvalifiserte til å være lærere i teknologirike klasserom. Det innebærer at både lærerutdannere og studenter utvikler profesjonsfaglig digital kompetanse.


Ulike fokusområder kan være:


· Studier om digitale teknologiers pedagogiske potensial i grunnskole

· Utvikling- og utprøving av nye digitale ressurser som kan brukes til å fremme utvalgte sider ved lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse

· Studier om institusjonell læring og innovasjon knyttet til PfDK

· Dokumentanalyser av planverk, strategiske føringer eller digitale ressurser av relevans for LUDO-prosjektet


Eksempler på spørsmål som kan operasjonaliseres og undersøkes nærmere i en masteroppgave:


· Praksisfeltet i Drammen/Larvik/Notodden/Porsgrunn kommune: Hva kjennetegner den pedagogiske utviklingen i 1:1 skoler?

· Praksisfeltet generelt: En studie om digitale lærebøker og læringsressurser, teknologistøttet samarbeidslæring i skolen eller digital kompetanse i Fagfornyelsen. (Koblet til prosjektet Learning Across Policy and Practice)

· Nettskolen: En studie om ungdomsskoleelever som forserer i matematikk på Nettskolen

· Nome vgs: En studie om elevers læringsopplevelser i naturfaglige virtuelle virkeligheter og i «serious gaming»

· USN: En studie av grunnskolelærerstudenters/lærerutdanneres læringserfaringer i teknologirike rom (DigTekLab/Læringsverksted/SimSam)

· UH sektoren: En studie av profesjonsfaglig digital kompetanseutvikling i grunnskolelærerutdanningen ved USN og evt. andre lærerutdanningsinstitusjoner


De som tildeles støtte forplikter seg på å dele kunnskapen som utvikles med LUDOs prosjektgruppe og evt. andre relevante miljøer i USNs grunnskolelærerutdanning. I tillegg til prosjektstøtten, dekker LUDO derfor reise og deltakelse til et seminar hvor resultater presenteres og drøftes. Tid og sted avklares i samråd med de som får tildelt støtte. Seminaret arrangeres av LUDO i samarbeid med forskergruppen LÆDIME og evt. deltakere fra andre aktuelle forskergrupper.


Vurderingskriterier:


· Prosjektet er tydelig gjennomførbart og vil generere kunnskap av relevans for LUDO prosjektet

· Søker har satt seg inn i relevant forskning på feltet

· Søker har laget en fremdriftsplan som gjør at prosjektet virker gjennomførbart


Det er mulig å samarbeide om et prosjekt. Rammer: Max. 3 sider. Bruk denne malen.

Prosjekter som vurderes støtteverdige får svar innen 3 uker etter søknadsfrist. Spørsmål om utlysningen og søknad sendes til live.k.sveva@usn.no med kopi til toril.aagaard@usn.no og agnete.bueie@usn.no. Søknadsfrist: 15.10.19448 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page