top of page
  • LUDO

Masterstipend 2020

Oppdatert: 27. aug. 2020

Prosjektet Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser (LUDO) ved Universitet i Sørøst-Norge (USN) lyser ut inntil 6 masterstipend a 10 000 kroner øremerket søkere fra USNs masterprogram «Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7», «Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10» og «Master i pedagogikk». I tillegg utlyses 4 masterstipend a 10 000 kroner rettet mot både interne og eksterne søkere fra ulike masterutdanninger.


Søkerne må gjennom sitt masterarbeid bidra til å utvikle kunnskap om profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Ulike fokusområder kan være:

· Utvalgte digitale teknologiers pedagogiske potensial i grunnskole

· Særtrekk ved kunnskapsarbeid i en digital skolekontekst

· Utfordringer knyttet til digitale praksiser i skole

· Utvikling- og utprøving av digitale ressurser som kan brukes i læringsarbeid i skole eller lærerutdanning

· Hvordan PfDK kommer til uttrykk i utvalgte læreres undervisningspraksiser

· Institusjonell læring og innovasjon med mål om å fremme PfDK

· Dokumentanalyser av planverk, strategiske føringer eller digitale ressurser av relevans for LUDO-prosjektet


Eksempler på fokusområder som kan operasjonaliseres og undersøkes nærmere i en masteroppgave:

· Praksisfeltet i regionen: Hva kjennetegner spesifikke pedagogiske praksiser i 1:1 skoler?

· I hvilken grad og på hvilke måter fremmes dybdelæring i digitale læringsomgivelser?

· Hvilke erfaringer fra Covid-19 bygger skoler videre på?

· Hva kjennetegner elevers læringsopplevelser i naturfaglige virtuelle virkeligheter og/eller i «serious gaming»?

· En studie av elevers/grunnskolelærerstudenters/lærere/lærerutdanneres læringserfaringer i teknologirike rom (som for eksempel DigTekLab/Læringsverksted/SimSam)

· UH sektoren: En studie av profesjonsfaglig digital kompetanseutvikling i grunnskolelærerutdanningen ved USN og evt. andre lærerutdanningsinstitusjoner

· Annet


De som tildeles støtte må dele kunnskapen som utvikles med LUDOs prosjektgruppe og evt. andre relevante miljøer i USNs grunnskolelærerutdanning. I tillegg til prosjektstøtten, dekker LUDO derfor reise og deltakelse til et seminar hvor resultater presenteres og drøftes. Tid og sted avklares i samråd med de som får tildelt støtte. Seminaret arrangeres av LUDO i samarbeid med forskergruppen LÆDIME og evt. deltakere fra andre aktuelle forskergrupper.


Vurderingskriterier:

· Prosjektet er tydelig gjennomførbart og vil generere kunnskap av relevans for LUDO prosjektet

· Søker har satt seg inn i relevant forskning på feltet

· Søker har laget en fremdriftsplan som gjør at prosjektet virker gjennomførbart


Det er mulig å samarbeide om et prosjekt. Rammer: Max. 3 sider. Bruk denne malen.


Prosjekter som vurderes støtteverdige får svar innen 3 uker etter søknadsfrist. Spørsmål om utlysningen og søknad sendes til live.k.sveva@usn.no med kopi til toril.aagaard@usn.no og agnete.bueie@usn.no. Søknadsfrist: 1.10.2020.


Nysgjerrig på masterstipend og interessert i å lufte mulige prosjektideer?

Da kan du kontakte charlotte.beal@usn.no som hadde masterstipend V 2020. Alternativt, ring 47026362 eller send e-post til toril.aagaard@usn.no (prosjektleder, LUDO).

328 visninger0 kommentarer

Comments


Læring og undervisning i digitale omgivelser

bottom of page